කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා රසායනික පොහොරවලට අමතරව යෙදවෙන දේශීය පරිසර හිතකාමී පොහොර සපයාගැනීම

sinhala 1

 

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) - DOWNLOAD

EOI - පරිසර හිතකාමී පොහොර සඳහා අවශ්‍ය අමතර තොරතුරු - DOWNLOAD

 

වී අලෙවි මණ්ඩලය ඊයේ (21) දිනය තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් 282ක් මිළදී ගනී.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් යල කන්නයේ වී මිළදී ගැනීම ආරම්භ කළ පසු සිව්වන දිනය වන ඊයේ (21) දිනය තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් 282 ක් මිළදීගෙන තිබේ.

Read more: වී අලෙවි මණ්ඩලය ඊයේ (21) දිනය තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් 282ක් මිළදී ගනී.

2022/23 මහ කන්නයේ යූරියා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු ආරාධනාව

යරය පවතපත දනවම

 

පෝරම ලබා ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

 

Any person/organization/ institution who is interested in bidding for the procurement of Urea fertilizer for Maha Season 2022 is requested to send his/organization’s/ Institution’s Email and Telephone numbers to the Email address procurement_sma@agrimin.gov.lk for the purpose of informing on pre – bid meeting.

2022/23 මහ කන්නයේ යූරියා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු ආරාධනාව

Sinhala 2022.06.23 1

2022/23 මහ කන්නය සඳහා ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් පොහොර ප්‍රසම්පාදනය

s.jpg

 

පෝරම ලබා ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

 

Any person/organization/ institution who is interested in bidding for the procurement of TSP fertilizer for Maha Season 2022 is requested to send his/organization’s/ Institution’s Email and Telephone numbers to the Email address procurement_sma@agrimin.gov.lk for the purpose of informing on pre – bid meeting.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය