කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් 200ක් මඟින් ක්‍රියාත්මක රටකජු වගා සංවර්ධන කලාපයක්.

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් අපි වවලයි - අපි කන්නේ කඩිනම් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන කෘෂිකාර්මික කලාප ස්ථාපිත කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඔඩ්ඩුසුඩාන්, මුතියන්කට්ටු සහගනේෂපුරම් යන ප්‍රදේශවල අක්කර 200ක රටකජු සංවර්ධන කලාපයක් අද (06) දින ආරම්භ කරනු ලැබීය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකාර්මික නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මඟින් මේ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන අතර මෙම කලාපය සඳහා වැය කරන මුදල රු.මි. 50කි. ගොවීන් 200කට බිංදු ජල සම්පාදන කට්ටල 200ක්, ජිප්සම් කිලෝග්රෑම් 8000ක් සහ කෘෂි උපකරණ රැසක් අමාත්‍යවරයා අතින් අද (06) දින භාර දෙනු ලැබීය. දැනට අප රටට ආනයනය කෙරෙන රටකජු ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 4000කි. ඒ සඳහා අප විසින් වැය කරන මුදල රු.මි. 703කි. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ රටකජු සංවර්ධන කලාපය තුලින් ගොවියෙකුට වාර්ෂිකව ලබා ගත හැකි අදායම රුපියල් ලක්ෂ 4 20,000කි. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කෘෂි නවීකරන ව්‍යාපෘතිය මඟින් 2020 වසර දක්වා වෙන් කර තිබෙන මුදල රු.මි. 950කි.

මෙම අවස්ථාවට එක් වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කියා සිටියේ, අපි වවලයි - අපි කන්නේ වැඩපිළිවෙල යටතේ රට පුරාම කෘෂිකාර්මික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අංගජන් රාමනාදන් මහතා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන් මහතා යන මැති ඇමතිවරුන්  ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය