කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   නියඟය, වර්ෂාව සහ සේනා දළඹු හානිය නිසා සිදු වූ වගා හානි ප්‍රමාණය අක්කර 70,000 කට ආසන්න වේ.

2023.09.21 දින වන විට මෙවර යල කන්නයේ සිදු වී ඇති වගා හානි ප්‍රමාණය අක්කර 68,802.20 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එමෙන්ම මේ නිසා බලපෑමට ලක් වූ ගොවීන් ප්‍රමාණය 70,597 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කර ඇති නව වාර්තාවට අනුව වී වගා කරන ලද කුඹුරු අක්කර 68,340.35 ක් වගා හානි සිදු වී ඇති අතර, එමඟින් ගොවීන් 70,188 දෙනෙකුට බලපෑම් එල්ල වී ඇත. එමෙන්ම ලොකුලූණු, මිරිස්, බඩඉරිඟු සහ සෝයා බෝංචි වගා කරන ලද ගොවීන් 409 දෙනෙකුට බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර, ඔවුන් විසින් වගා කර ඇති අක්කර 461.85 ක් වගා හානි සිදු වී ඇත.

දැනට වාර්තා වී ඇති වැඩිම වගා හානි ප්‍රමාණය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇත. ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 26,813.67 ක් වගා හානි සිදු වී ඇති අතර, බලපෑමට ලක්වූ ගොවීන් ප්‍රමාණය 32,245ක් වේ.

දෙවැනි ස්ථානය‍ට වැඩිම හානි ප්‍රමාණය උඩවලව කලාපයෙන් වාර්තා වේ. ඒ අනුව 14,810.13 ක් වගා හානි සිදු වී ඇති අතර ගොවීන් 11,651 කට බලපෑම් එල්ල වී ඇත.ඊට අමතරව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 5,483.75ක් වගා හානි සිදු වී ඇති අතර, ගොවීන් 4,493කට බලපෑම් එල්ල වී ඇත.

මීට අමතරව මාතලේ අක්කර 1,496ක්, පුත්තලම අක්කර 2,244ක්, පොළොන්නරුව අක්කර 1,728ක්, මොණරාගල අක්කර 1,136ක්, බදුල්ල අක්කර 1,044ක්, රත්නපුර අක්කර 1,721ක් සහ අනුරාධපුර අක්කර 1,748ක් වශයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබන වගා හානි තක්සේරු කිරීම කඩිනමින් අවසන් කිරීමට උපදෙස් දුන් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය. එමෙන්ම එම වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරිමටත්, ඉන් අනතුරුව වගා හානි සම්බන්ධව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත් නියමිත බව ඇමතිවරයා පැවසීය.

කෙසේ වුවද මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම වගා හානි වන්දි ප්‍රමාණය මෙවර ගෙවීමට රජයට සිදුවන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය