කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   කෘෂිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම වසරේ තවත් අක්කර 450ක මිරිස් වගා කිරීමට තීරණය කරයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින විදේශ අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියක් වන කෘෂිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම වසරේ ඉදිරි කාලය තුළ තවත් අක්කර 450ක මිරිස් වගා ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය මිරිස් ප්‍රමාණයන් අප රටේම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා මෙම වසර තුළ තවත් ඉඩම් ප්‍රමාණයක මිරිස් වගා කරන ලෙස කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එම ව්‍යාපෘතියට උපදෙස් දී තිබිනි.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 03ක එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් අක්කර 15 බැගින් තෝරා ගෙන මිරිස් වගා කිරීමට කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ යටතේ කිළිනොච්චි, අම්පාර හා බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් අක්කර 450ක් අලුතින් මිරිස් වගාව සඳහා සැළසුම් කර තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් වියලි මිරිස් මෙට්‍රික් ටොන් 3600ක ප්‍රමාණයක් අපේක්ෂිතය.

දැනටමත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අක්කර 1600ක මිරිස් වගා කර තිබේ. මෙම මිරිස් වගාවන් තුළ වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පර්යේෂණය කර හඳුන්වා දෙන ලද MICH- 1 හයිබ්‍රිඩ් මිරිස් ප්‍රභේදය වගා කිරීමට නියමිතය. මේ සඳහා ගොවීන්ට අවශ්‍ය සියලු යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය මගින් සපයන අතර ගුණාත්මකභාවයෙන් උසස් මිරිස් රට තුළ පාරිභෝජනය සඳහා ලබා දෙන බව ද එම ව්‍යාපෘතිය පවසයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය