හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ සභාපති ධූරයට ආචාර්ය ගොයිගොඩගමගේ බන්දුල මහතා පත් කෙරේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතනයක් වන හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ආචාර්ය ගොයිගොඩගමගේ බන්දුල මහතා අද (20) දින සිට පත් කරනු ලැබීය.

ඒ මහතා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්මය පිළිබඳ PhD උපාධිය ද, එක්සත් රාජධානියෙන් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ MSc උපාධිය ලබා ඇති අතර, ආචාර්ය බන්දුල මහතා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධරයෙකි.

එමෙන්ම ඒ මහතා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, මඟ නැඟුම, ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව, තේ පර්යේෂණායතනය ඇතුළු ආයතන රැසක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.

ආචාර්ය ගොයිගොඩගමගේ බන්දුල මහතා සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් කිරීම සඳහා උසස් තනතුරුවලට නිලධාරීන් පත් කිරීමේ ජනාධිපති කමිටුව මඟින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත

ආචාර්ය ගොයිගොඩගමගේ බන්දුල මහතා හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ නව සභාපති ලෙස කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අතින් පත්වීම භාරගත් අයුරු පහත ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

IMG 20220920 101922 a

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය