2022/23 මහ කන්නයේ යූරියා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු ආරාධනාව

යරය පවතපත දනවම

 

පෝරම ලබා ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

 

Any person/organization/ institution who is interested in bidding for the procurement of Urea fertilizer for Maha Season 2022 is requested to send his/organization’s/ Institution’s Email and Telephone numbers to the Email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for the purpose of informing on pre – bid meeting.


Last Updated on බ්‍රහස්පතින්දා, 07 ජුලි 2022 09:39

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය