2022/23 මහ කන්නය සඳහා ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් පොහොර ප්‍රසම්පාදනය

s.jpg

 

පෝරම ලබා ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

 

Any person/organization/ institution who is interested in bidding for the procurement of TSP fertilizer for Maha Season 2022 is requested to send his/organization’s/ Institution’s Email and Telephone numbers to the Email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for the purpose of informing on pre – bid meeting.


Last Updated on බදාදා, 29 ජුනි 2022 05:44

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය