“ඉන්ධන නොමැතිව අපහසුතාවයට පත් ගොවීන්ට අවශ්‍යව ඇති ඉන්ධන පහසුකම් වහාම සලසා දෙන්නැයි” කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට දැනුම් දීමක්

අනුරාධපුර, අම්පාර, පොලොන්නරුව, කුරුණෑගල,මොනරාගල මෙන්ම සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලද 2021 මහ කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

 

අදාළ වී අස්වනු නෙළමින් සිටින ගොවීන් ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ අපහසුතාවයට පත්ව ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා.

 

ඒ අනුව ගොවීන් මේ දිනවල මුහුණපා ඇති ගැටලුව සැලකිල්ලට ගෙන ගොවීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ පහසුකම් විධිමත් අයුරින් සැලසිමට කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාට දැනුම් දුන්නා.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය