කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ගරු අමාත්‍යතුමා සහභාගී වන නිල උත්සවය - මාධ්‍ය අනුග්‍රහය

 

අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්ති/ කර්තෘ

 

තුරේ ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටලු වලට කඩිනම් විසදුම් ලබා දීම

 

දිනය                      -        2020.09.15 , 2020.09.16

 

කාරණය            -          තුරේ ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටලු වලට කඩිනම් විසදුම් ලබා දීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාවට නැංවෙන ස්වයංපෝෂී ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තියක් වූ උතුරේ ගොවියා දිරි ගැන්වීමේ හමුව                                                        කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

 

 

 

මෙම අවස්ථාවට ජනමාධ්‍ය ආවරණය ලබාදීම සඳහා ඔබ ආයතනයේ මාධ්‍යවේදීන්, රූපවාහිනී කණ්ඩායමක්, ඡායාරූප ශිල්පීන්, සහභාගී කරවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

 

ඩබ්. ජේ. ඒ. නාමල් ජයසූරිය,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්,

077 – 7455175

mediasec.agri@gmail.com

agriculturemedia@gmail.com

 

වැඩි විස්තර

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය