නියඟය, වර්ෂාව සහ සේනා දළඹු හානිය නිසා සිදු වූ වගා හානි ප්‍රමාණය අක්කර 70,000 කට ආසන්න වේ.

2023.09.21 දින වන විට මෙවර යල කන්නයේ සිදු වී ඇති වගා හානි ප්‍රමාණය අක්කර 68,802.20 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එමෙන්ම මේ නිසා බලපෑමට ලක් වූ ගොවීන් ප්‍රමාණය 70,597 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Read more: නියඟය, වර්ෂාව සහ සේනා දළඹු හානිය නිසා සිදු වූ වගා හානි ප්‍රමාණය අක්කර 70,000 කට ආසන්න වේ.

තෙවන ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයන සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව රුපියල් මිලියන 65ක වියදමින් හම්බන්තොට මුරවැසිහේන ප්‍රදේශයේ ඉදි කිරීමට තීරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඹුල් කෙසෙල් සඳහා රටවල් ගණනාවකින් ඇණවුම් ඉදිරිපත්ව ඇති බැවින් තුන්වන ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයන සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව හම්බන්තොට මුරවැසිහේන ප්‍රදේශයේ වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩාවක් යොදාගනිමින් සැකසීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

Read more: තෙවන ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයන සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව රුපියල් මිලියන 65ක වියදමින් හම්බන්තොට මුරවැසිහේන...

වගාහානි අක්කර ප්‍රමාණය අගෝස්තු 30 දින වනවිට අක්කර 59,073. 98ක් දක්වා ඉහළට.

ඊසාන දිග මෝසම් වැස්සට පෙර වසින සංවහන වැසි යොදාගනිමින් වී වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි අවධානය.

Read more: වගාහානි අක්කර ප්‍රමාණය අගෝස්තු 30 දින වනවිට අක්කර 59,073. 98ක් දක්වා ඉහළට.

වගා හානි තක්සේරු කිරීම අවසන් අදියරේ

නියඟය, වර්ෂාව හා සේනා දළඹු හානිය ආශ්‍රිතව ගොවීන්ට සිදුව ඇති වගා හානි තක්සේරු කිරීම මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇතැයි කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්. එම්. එම්. බී. වීරසේකර මහතා ඊයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට (14) දැනුම් දුන්නේය.

Read more: වගා හානි තක්සේරු කිරීම අවසන් අදියරේ

2023.08.29 දිනට වාර්තා වී තිබෙන වගා හානි ප්‍රමාණය - පවතින නියඟය තත්ත්වය නිසා හානි වී ඇති කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 58,766 දක්වා ඉහළට.

දැනට පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වය නිසා 2023.08.29 දිනට වාර්තා වී ඇති වී සහ අනෙකුත් බෝග පිළිබඳ වගා හානි වාර්තාව කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට භාරදී ඇත.

Read more: 2023.08.29 දිනට වාර්තා වී තිබෙන වගා හානි ප්‍රමාණය - පවතින නියඟය තත්ත්වය නිසා හානි වී ඇති කුඹුරු...

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය