2023 යල කන්නය සඳහා යූරියා ප්‍රසම්පාදනය 

Sinhala vertion -paper advertiesment

To download documents - Click here 

Procurement of Urea for Yala Season 2023

english vertion - paper advertiesment

To download documents - Click here 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022 වසරේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා ගම් කුකුළු පැටවුන් 18,000ක් බෙදා දෙයි.

මෙරට දුෂ්කර ප්‍රදේශවල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම හා අප රටෙන් අභාවයට යමින් තිබෙන ගම් කුකුළු පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

Read more: ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022 වසරේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා ගම් කුකුළු...

2023 ඉදිරි යල කන්නයට අවශ්‍ය යුරියා පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කරයි.

2023 ඉදිරි යල කන්නයේ වී වගාව හා බඩඉරිගු වගාව සඳහා අවශ්‍ය යුරියා පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් වෙන් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඊයේ (31) අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

Read more: 2023 ඉදිරි යල කන්නයට අවශ්‍ය යුරියා පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කරයි.

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වී වගාව ආශ්‍රිතව පවතින රෝග තත්ත්වයට හේතු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරයි.

මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් වී වගාව ආශ්‍රිතව පවතින රෝග තත්ත්වයක් සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවධානය යොමු කර ඇත.

Read more: දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වී වගාව ආශ්‍රිතව පවතින රෝග තත්ත්වයට හේතු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය