කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඉංජිනේරුමය දැනුම ලබා දීම සඳහා මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශණ කාර්යාංශය හා ජාතික හදබිම අධිකාරිය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබයි.

අවබධත ගවසම අතසන කරම 1

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඉංජිනේරුමය දැනුම හා ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා අද දින (28) රාජ්‍ය ආයතන දෙකක් වන මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශණ කාර්යාංශය හා ජාතික හදබිම අධිකාරිය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹුනහ.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද අමරවීර මහතා හා රෝෂාන් රණසිංහ මහත්වරු ද, ජාතික හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් විතාන හා මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශණ කාර්යාංශයේ සභාපති ඉංජිනේරු අතුළ ගල්කැටිය යන මහත්වරු ඇතුලු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මෙම ගිවිසුම යටතේ දැනට ජාතික හදබිම අධිකාරිය යටතේ පවතින පල්ලෙකැළේ හා කොත්මලේ   ගොවිපොළ දෙක සංවර්ධනයට අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇත.

පල්ලේකැළේ ගොවිපොළ ගොවිපොළ කුකුළු ගොවිපොළක් ලෙස පවත්වා‌ගෙන යන අතර එහි දැනට දෛනික බිත්තර රක්කවන ධාරිතාවය 6000ක් වේ. එම ප්‍රමාණය 36,000 දක්වා ඉහළ නැංවීමත්, 700 වන මව් කිකිළි නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය 3000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීම, වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය 60,000 සිට 250,000 දක්වා ඉහළ නැංවීමත් අරමුණ වේ.

එමෙන්ම දැනට මෙහි වාර්ෂික කිකිළි පැටවුන් නිෂ්පාදනය 20,000ක් වන අතර එය ලක්ෂ 02ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට ද යෝජනා කර ඇත.

එමෙන්ම කොත්මලේ ගොවිපොල එලවළු හා පලතුරු නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනීමටත්, මෙම කටයුතු සඳහා CECB ආයතනයේ තාක්ෂණික දැනුම හා ආයෝජනමය හැකියාව යොදා ගැනීමත් අරමුණු කර තිබේ.

මෙහිදී CECB ආයතනයේ e- Learning Management system ක්‍රියාත්මක කිරීම ද අමාත්‍යවරුන් අතින් සිදුවිය.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය