කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   Sri Lanka’s first-ever Climate Smart Agriculture School opens at Thirappaney

3.1

The Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP) implemented under the Ministry of Agriculture has built a first-ever Climate Smart Agriculture (CSA) School called Farm Field School (FFS) to promote CSA practices in Sri Lanka.  The FFS is used to train farmers and give hands-on experience on Climate Smart Agriculture (CSA) practices to address the challenges of building strategies for climate change mitigation, adaptation, and food security (crop productivity),  which are closely related to agriculture and minimize their potential negative impacts and technologies to the beneficiary farmers of hot spot areas in 11 districts of six provinces such as North Western, North Central, Northern, Eastern, Uva and Southern Provinces where the CSIAP is being implemented. This fully pledged farm field school is located at Wagayakulama village of Thirappane, located approximately 30 km South of Anuradhapura town in the North Central Province.

The FFS was declared open by the Ministry of is declared open by Mr. Mahinda Amaraweera, Minister of Agriculture, Wildlife and Forest Resources Conservation on 04th at Thirappaney.  The main objective of FFS is to enhance the capacities of support organization officials and farmer leaders to promote CSA technologies and practices in their villages. Subsequently, the project aims to impart their knowledge and skills on CSA practices to village-level potential farmers to respond to the adverse climate impacts in their villages. In addition, the project mobilizes trained leader farmers to organize training activities and disseminate knowledge on CSA practices among peer groups.

Renowned Sri Lankan Film Director/Maker late Mr. Dharmasena Pathiraja’s son Dr. Milinda Pathiraja, Senior lecturer in Architecture, who took the responsibility of the architectural design of the FFS has provided service with his team at Robust Architecture Workshop free of charge. Dr. Pathiraja was honored with a Token of Appreciation for his contribution to the FFS at this ceremony.

The FFS project costs around Rs 40Mn and the Ministry of Agriculture is the main agency responsible for executing the project.  The CSA is a new concept to the Sri Lankan farming society, even though the farmers apply some traditional CSA practices without a real scientific background. In this scenario, the project wishes to increase and build the capacities of farmers for the use of CSA technologies to combat the climate change impact. The project aims to build a village-level resource person pool with the competencies of CSA technologies & practices from support organization officials and selected leader farmers through the newly established FFS.

Parliamentarian Mr. Duminda Dissanayake, Mr. Gunadasa Samarasinghe, Secretary to the Ministry of Agriculture, Senior Officials of the Ministry of Agriculture, Provincial Department of Agriculture, Department of Agrarian Development, Field Crop Research & Development Institute, officials related agriculture field, Eng. R.M.B. Rajakaruna, Project Director, Provincial Deputy Project Directors, Specialists and Officers of the CSIAP attended this event.

 

1.1 2.1 4.1  6.1 5.1 7.1 8.1 9.1 10.1

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය