වෙනත්

    pdf

බෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන - 2022/23 - බාගත කිරීම

    pdf

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා බෙදාහැරීම - බාගත කිරීම

excel icon

වී නිෂ්පාදනය, අතිරේක බෝග නිෂ්පාදනය, එළවළු නිෂ්පාදනය සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු - 2016
බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය