කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   වෙනත්

   pdf

2023/24 මහ කන්නය සඳහා කුඹුරු ඉඩම්වල වී වගා කරන ගොවීන් වෙත ලබාදෙනු ලබන මූල්‍ය සහනාධාරය සම්බන්ධයෙනි - දැන්වීම

   pdf

බෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන - 2023/24 - බාගත කිරීම

excel icon

ශ්‍රී ලංකාවේ පර්යේෂණ ,නවෝත්පාදන සහ විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන දියුණු පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණාත්මක උපකරණ පිලිබඳ ජාතික ඩිජිටල් ඉන්වෙන්ට්‍රිය ශක්තිමත් කිරීම - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

    pdf

2023/24 මහ කන්නය සඳහා කුඹුරු ඉඩම්වල වී වගා කරන ගොවීන් වෙත ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගොවීන් වෙත ලබා දීමට නියමිත මූල්‍ය සහනාධාරය ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලට අදාල මාර්ගෝපදේශය බාගත කිරීම

    pdf

බෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන - 2022/23 - බාගත කිරීම

    pdf

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා බෙදාහැරීම - බාගත කිරීම

excel icon

වී නිෂ්පාදනය, අතිරේක බෝග නිෂ්පාදනය, එළවළු නිෂ්පාදනය සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු - 2016
බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය