කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ප්‍රතිපත්ති

pdf set පශු ව්‍යවසායකයින් සවිබලගැන්වීමේ පනත් කෙටුම්පත - බාගත කරන්න
pdf set ජාතික කිරි නිෂ්පාදන ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පතබාගත කරන්න
pdf set
ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය 2021 (කෙටුම්පත) - බාගත කරන්න
 pdf set  
"ජාතික ජල ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත" (සිංහල)
කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු,වාරිමාර්ග සහ
ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (වාරිමාර්ග අංශය )

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය