කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   චක්‍රලේඛ

pdf set

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා යූරියා බෙදාහැරීම

බාගත කිරීම

දෙමළ - බාගත කිරීම

pdf set

වී වගාව සඳහා 2022 යල කන්නයේ යූරියා පොහොර බෙදාහැරීම

චක්‍රලේඛ අංක 02/2022(I)

බාගත කිරීම

දෙමළ - බාගත කිරීම

pdf set 

වී වගාව සඳහා 2022 යල කන්නයේ යූරියා පොහොර බෙදාහැරීම

චක්‍රලේඛ අංක 02/2022

බාගත කිරීම

දෙමළ - බාගත කිරීම

pdf set 

ආහාර නිෂ්පාදන හා කෘෂිකාර්මික චක්‍රලේඛ අංක 01/2015

බාගත කිරීම

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ

pdf set 

මධ්‍යගත කෘෂිකාර්මික දත්ත පද්ධතිය සකස් කිරීම

බාගත කිරීම

 

 

 

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය