ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවය

pdf set

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණය (MN 04) සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

නිවේදනය (සිංහල)

2022/08/16

pdf set

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

2022.02.10

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

 

ආදර්ශ අයදුම්පත

 

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ III ශ්‍රේණියට බදවාගැනීමේ තරග විභාගය 2021 -විවෘත වර්ෂය සදහා අයදුම්     කරන ලද නම් ලැයිස්තුව

ගැසට් කරන ලද දිනය - 2021.12.10

නිවේදනය (ඉංග්‍රීසි)

නම් ලැයිස්තුව

 

pdf set 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ III ශ්‍රේණියට බදවාගැනීමේ තරග විභාගය 2021- සීමිත වර්ෂය සදහා අයදුම්     කරන ලද නම් ලැයිස්තුව
ගැසට් කරන ලද දිනය - 2021.12.03

නිවේදනය (සිංහල)

නිවේදනය (ඉංග්‍රීසි)

නම් ලැයිස්තුව

pdf set 

 

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

2021.04.28

 

නිවේදනය  -  බාගත කීරීම 
අයදුම්පත -  බාගත කීරීම 

 

pdf set

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම 

2021.01.27

 

නිවේදනය -  බාගත කීරීම 

අයදුම්පත -  බාගත කීරීම

 

 pdf set

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ, ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

2021.01.19

 

නිවේදනය- බාගත කීරීම 

අයදුම්පත -  බාගත කීරීම 

      pdf set 

 

මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යංශ චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 අනුව ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියටත්, II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් I ශ්‍රේණියටත් උසස් කිරීම.

දිනය : 2020.07.02


නිවේදනය- බාගත කීරීම
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් II ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම- බාගත කීරීම
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම- බාගත කීරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2146/22 හා 2019.10.22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

දිනය : 2020.07.01

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාලෝචන මණ්ඩලය - 2020 සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන)

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාලෝචන මණ්ඩලය - 2020 සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි පර්යේෂණ)

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාලෝචන මණ්ඩලය - 2020 සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන)

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාලෝචන මණ්ඩලය - 2020 සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි පර්යේෂණ)

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2020 - කෘෂි පර්යේෂණ ධාරාව

බාගත කිරීම

 pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2020 - කෘෂි පර්යේෂණ ධාරාව

බාගත කිරීම

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම. නිවේදනය - 2018

බාගත කිරීම

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම. අයදුම්පත්‍රය - 2018

බාගත කිරීම

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය - 2018

බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - නිවේදනය -2018

බාගත කිරීම
 pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍රය - 2018
බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය විශේෂ ශ්‍රේණිය ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2017.01.01
බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2017.01.01
බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2016.01.01
බාගත කිරීම

pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2015.01.01
බාගත කිරීම

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ/අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර
සඳහා තෝරා ගැනීමේ පටිපාටිය
බාගත කිරීම
 pdf set ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර
සඳහා තෝරා ගැනීමේ පටිපාටිය
බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
තනතුර සඳහා තෝරා ගැනීමේ පටිපාටිය
බාගත කිරීම
  ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ තනතුර
සඳහා තෝරා ගැනීමේ පටිපාටිය
බාගත කිරීම
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ/ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ/
ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ/ ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ/ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍ර
කැඳවීමේ නිවේදනය
බාගත කිරීම
pdf set
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2014.09.19
බාගත කිරීම
pdf set ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවා ව්‍යවස්ථාව - 2014.09.19
බාගත කිරීම
pdf set ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවා ව්‍යවස්ථාව - 2009.02.11
බාගතකිරීම
pdf set ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවා ව්‍යවස්ථාව - 2009.09.18
බාගතකිරීම
pdf set
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ/ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ/ ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ/ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍රය

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය