කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   බඳවා ගැනීම් පටිපාටි

 

pdf_set.png

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පොහොර අංශයේ අධ්‍යක්ෂ-සැලසුම් (ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය- I ශ්‍රේණිය ) තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - බාගත කරන්න

pdf_set.png

ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීම - බාගත කරන්න

අයදුම්පත - බාගත කරන්න

අයදුම්පත - බාගත කරන්න (MS WORD)

 

pdf_set.png

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පශු සම්පත් අංශයේ අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් තනතුර (ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ I ශ්‍රේණිය) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - බාගත කරන්න

ජීව දත්ත ආකෘති පත්‍රය

pdf_set.png

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) - පොහොර තනතුර - ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය/විධායක ගණය I ශ්‍රේණිය - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

ආවරණ ලිපිය

ඇමුණුම

ජීව දත්ත ආකෘති පත්‍රය

pdf_set.png

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික ඛණ්ඩය - 03 සේවා ගණය (MT-01-2016A) සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය - බාගත කරන්න

pdf_set.png

ශ්‍රී ලංකා කාෂිකාර්මික සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම/ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම බාගත කරන්න

pdf_set.png

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණය (MN-04-2016) සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය - බාගත කරන්න (සිංහල)

pdf_set.png

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ,දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ,ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය -  බාගත කරන්න (සිංහල)

ශ්‍රේණිය - ආදර්ශ අයදුම්පත - බාගත කරන්න (සිංහල)

Marking Scheme - District Director of Agriculture - බාගත කරන්න (ඉංග්‍රීසි)

Marking Scheme - Principal Agriculture Scientist - බාගත කරන්න (ඉංග්‍රීසි)

pdf_set.png

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළුණු හා අර්තාපල් වග ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය 

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ විධායක සේවා ගණය සදහා වන උසස්වීම් පටිපාටිය සංශෝධන ලැයිස්තුව 

 

බාගත කරන්න 

pdf_set.png

මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණ ඛණ්ඩය - 3 සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

බාගත කිරීම

pdf set

මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්‍ෂණික සේවා ගණය සඳහා වන සංශෝධිත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය 

බාගත කිරීම

 pdf set

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම
සිංහල
බාගත කිරීම

 pdf set


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ විධායක නිලධාරී සේවා ගණය (නීති නිලධාරී) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය 
සිංහල
බාගත කිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පිළිගැනීමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගත කිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ   තාක්ෂණ සහයක තනතුරු සඳහා වන
බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගත කිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙහි ප්‍රාථමික -  ශිල්පීය  සේවා ගණය සඳහා වන 
බඳවා ගැනීමේ  පරිපාටිය
සිංහල
බාගතකිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික  (MN-07-2006) සේවා ගණයේ
තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගතකිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික  සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන
බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගතකිරීම

 

අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තනතුර - බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගතකිරීම

 


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙහි නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පී හා කැමරාකරු (වීඩියෝ) තනතුර - බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සිංහල
බාගත කිරීම

 pdf set

කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්‍ෂණික නොවන - ඛාණ්ඩ 02 සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

සිංහල

බාගත කිරීම

 pdf set

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ විධායක සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

බාගත කිරීම

 

බංගලා භාරකරු සහයක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය