සිතියම්

Inter provice

අන්තර් පලාත් සිතියම

බාගත කිරීම

map1

මධ්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය

බාගත කිරීම

map2

භූගත ජල විභවය

බාගත කිරීම

map3

මතුපිට ජල විභවය

බාගත කිරීම

map4

ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා

බාගත කිරීම

map5

පස සහ භෝග යෝග්‍යතාව

බාගත කිරීම

map6

වී වගාව - අස්වැද්දුම් ව්‍යාප්තිය

බාගත කිරීම

map7

ශ්‍රී ලංකාවේ පස් ගණ

බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය