කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ආකෘතිපත්‍ර

excel icon

කුඩාපරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය - බඩ ඉරිඟු පෝරමය I

pdf set

මල්ටිමීඩියා පහසුකම් ලබාගැනීමේ පිළිවෙල

pdf set

රැස්වීම් ශාලාව වෙන්කරවා ගැනීමේ පෝරමය

 

බාගත කරන්න

pdf set

මල්ටිමීඩියා පහසුකම් වෙන්කර ගැනීමේ පෝරමය

 

බාගත කරන්න

pdf set 

2022/23 මහ කන්නය - වී වගාව සඳහා පරිසර හිතකාමී පොහොර බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත සියලු පාර්ශවයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශය

 

මාර්ගෝපදේශය උපලේඛන 07
උපලේඛන 01 උපලේඛන 08
උපලේඛන 02 උපලේඛන 09
උපලේඛන 03 උපලේඛන 10
උපලේඛන 04 උපලේඛන 11
උපලේඛන 05 උපලේඛන 12
උපලේඛන 06 උපලේඛන 13

 

word logo


කාබනික පොහොර ආනයනය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශය 

බාගත කරන්න

 

word logo

වී වගාව සඳහා පොහොර බෙදාහැරිමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත සියළු පාර්ශවයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශය

 

මාර්ගෝපදේශය :බාගත කරන්න

ඇමුණුම 1 ඇමුණුම 2
ඇමුණුම 3 ඇමුණුම 4
ඇමුණුම 5 ඇමුණුම 6
ඇමුණුම 7 ඇමුණුම 8
ඇමුණුම 12 ඇමුණුම 13
ඇමුණුම 14 ඇමුණුම 15
ඇමුණුම 16 ඇමුණුම 17
ඇමුණුම 18 ඇමුණුම 19
ඇමුණුම 20  

 

 

 

 

pdf set
 

පරිගණක උපාංග අලුත්වැඩියා පෝරමය


බාගත කරන්න

pdf set

 

පරිගණක උපාංග අලුත්වැඩියා පෝරමය - කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

 


බාගත කරන්න

 

pdf set
රාජකාරී අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පැමිණෙන වාහන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුලට ඇතුළු කිරීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම.
pdf set
ගොවි භාරකාර අරමුදල් ප්‍රතිමුල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය (කෘෂි ශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමය) ණය අවශ්‍යතා ඉල්ලුම්පත්‍රය 
pdf
ගිරිතලේ සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගැනීමේ නව අයදුම්පත

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය