ආකෘතිපත්‍ර

pdf set

2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

 

උපදෙස් පත්‍රිකාව - බාගත කරන්න

අයදුම්පත්‍රය - බාගත කරන්න

 

pdf set 

2022/23 මහ කන්නය - වී වගාව සඳහා පරිසර හිතකාමී පොහොර බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත සියලු පාර්ශවයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශය

 

මාර්ගෝපදේශය උපලේඛන 07
උපලේඛන 01 උපලේඛන 08
උපලේඛන 02 උපලේඛන 09
උපලේඛන 03 උපලේඛන 10
උපලේඛන 04 උපලේඛන 11
උපලේඛන 05 උපලේඛන 12
උපලේඛන 06 උපලේඛන 13

 

    word logo
නව ලිපි ශීර්ෂය - කෘෂිකර්ම අංශය
pdf set 

වී වගාව සඳහා පොහොර බෙදාහැරිමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත සියළු පාර්ශවයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශය

 

යල කන්නය

2022.03.08

 

මාර්ගෝපදේශය :

 

Cover page ඇමුණුම 9
Table of Content  ඇමුණුම 10
Content ඇමුණුම 11
Table of Content උපලේඛන ඇමුණුම 12
ඇමුණුම 1 ඇමුණුම 13
ඇමුණුම 2 ඇමුණුම 14
ඇමුණුම 3 ඇමුණුම 15
ඇමුණුම 4 ඇමුණුම 16
ඇමුණුම 5 ඇමුණුම 17
ඇමුණුම 6 ඇමුණුම 18
ඇමුණුම 7 ඇමුණුම 19
ඇමුණුම 8 ඇමුණුම 20

 

word logo


කාබනික පොහොර ආනයනය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශය 

බාගත කරන්න

 

word logo

වී වගාව සඳහා පොහොර බෙදාහැරිමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත සියළු පාර්ශවයන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශය

 

මාර්ගෝපදේශය :බාගත කරන්න

ඇමුණුම 1 ඇමුණුම 2
ඇමුණුම 3 ඇමුණුම 4
ඇමුණුම 5 ඇමුණුම 6
ඇමුණුම 7 ඇමුණුම 8
ඇමුණුම 12 ඇමුණුම 13
ඇමුණුම 14 ඇමුණුම 15
ඇමුණුම 16 ඇමුණුම 17
ඇමුණුම 18 ඇමුණුම 19
ඇමුණුම 20  

 

 

 

 

pdf set
 

පරිගණක උපාංග අලුත්වැඩියා පෝරමය


පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග (කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය) - බාගත කරන්න

පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග (කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය) - බාගත කරන්න

pdf set
කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකවරුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
pdf set
රාජකාරී අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පැමිණෙන වාහන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුලට ඇතුළු කිරීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම.
pdf set
ගොවි භාරකාර අරමුදල් ප්‍රතිමුල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය (කෘෂි ශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමය) ණය අවශ්‍යතා ඉල්ලුම්පත්‍රය 
pdf
ගිරිතලේ සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගැනීමේ නව අයදුම්පත

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය