කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5 ,ගොවිජන මන්දිරය,රජමල්වත්ත පටුමග,බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංක: 011-2034300
ෆැක්ස්:  
ඊ-මේල් (ලේකම්):

secretary@agrimin.gov.lk

ඊ.මේල්:

service@agrimin.gov.lk

වෙබ් ලිපිනය: www.agrimin.gov.lk

ICT UNIT

Name & Designation

OfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director (Act)

Mrs.P.W.Pramushka Hiruni

        4335

 

ICT Officer

Mrs.L.W.K.R.Welegedara

    -  - 4419

 icto_hw@agrimin.gov.lk

ICT Officer

Mrs.W.A.U.Bhagyani

  icto_system@agrimin.gov.lk

 

ICT Division

        4520

service@agrimin.gov.lk

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

 නමතනතුරකාර්යාලයජංගම දු.ක.ෆැක්ස්අභ.දු.ක.ඊ- මේල්

පී.ඩබ්.ප්‍රමුෂ්කා හිරුණි මිය

අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ)       4335

 

එල්.ඩබ්.කේ.ආර්.වෙලේගෙදර මිය තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී       4419 icto_hw@agrimin.gov.lk
ඩබ්.ඒ.යූ.භාග්‍යානි මිය තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී         icto_system@agrimin.gov.lk

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම සහ තනතුර                          
  කාර්යාලය
ෆැක්ස්   අභ. දු.කඊ- මේල්
ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා                                                   

 

 011-2034343

 

011-2868915 

4343

 

පෞද්ගලික ලේකම්

 

011-2034344  4344 

 

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 

011-2034345

 

4345

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 

011-2034346 

 

4346 

 

මාධ්‍ය ලේකම්

 

011-2034347

 

4347

 

මහජන සම්බන්ධතා නිළදාරි

 

011-2034348

 

4348

අමාත්‍ය කාර්යාලය

 

 

011-2877202

4500/4540

 

රාජ්‍ය ලේකම් කාර්යාලය

 

 

ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුරකාර්යාලය

ජංගම 

දු.ක

ෆැක්ස්

අභ.

දු.ක

ඊ- මේල්

ලේකම්

ජානක ධර්මකීර්ති මහතා

0112034300 - 0112863497  4340

 secretary@agrimin.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

 

0112034341  011-2863497  4341  -

ලේකම් කාර්යාලය

 

0112034340  - 011-2863497 4504   -

පරිපාලන අංශය

 

 නමතනතුරකාර්යාලයජංගම දු.ක.ෆැක්ස්අභ.දු.ක.ඊ- මේල්
එච්.එන්.එන්.ගුණසේකර මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034311

 

0112886509 4311

addlsecadmin@agrimin.gov.lk

ප්‍රියංගා එච් . හදුන්හේව මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034327

0768186621

0112887400  4327

hadunhewa@gmail.com

පී.එස්.එස්. විජේරත්න මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන) 0112034329

0714411955

0112887406 4329

procurement.1info@gmail.com

එම්.කේ.තනූජා. සජීවනී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
( පාලන II )
0112034330

0776170747

0112886515 4330

ministryexport@gmail.com

ආර්.ජී.උත්පලා.ඒ. ගුණසේකර මිය සහකාර ලේකම් I(මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300

0768186628

0112868910  4414

uawanthi@gmail.com
asest@agrimin.gov.lk

එස් . අන්බරසි මෙය  

 

සහකාර ලේකම් II(මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300

0768186630

0112868910  4415

procurement.1info@gmail.com

ආර් .පී .නයනා සුජීවනී මිය  පරිපාලන නිලධාරී (මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300 0768186642 0112868910 4416  -
එල්.එස් . එච් හේවගේ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I) 0112034328 0768186614 0112886515 4328 sasadmin@agrimin.gov.lk  
ආර්.පී.යූ.එස්. ජිනානන්ද පුස්තකාලයාධිපති  - 0719297780 -

librarian@agrimin.gov.lk

ටී .එල් .රණසිංහ මිය 

නීති නිලධාරී

 -

0768186623

-

4445

-

එල්.ජී හෙක්ටර් මහතා 

නීති උපදේශක

0112034300

 

0112886509

4521

 

 - 

තැපැල් අංශය 

0112034300

 

0112868910

4528

 

 

0779300030

ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපෘති ඇගයුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්) 

තුෂාරා ඩී. පතිරණගේ මිය

011 2034314  -  -
0112879271 4314

       -

අධ්‍යක්ෂ I (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

කේ .ඒ .ආර්.  ධර්මසේන මිය

0112879048 - - - 4324

-

අධ්‍යක්ෂ II (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

ඩබ්. එන් අංජලී සොයිසා මිය

0112879048 - 4334 

-

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

ඩී.එන්. අඹේපිටිය මිය

0112879048 - 4423

-

සැලසුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)

කේ. ඒ. සූරියආරච්චි මිය

0112034315  - 0768186610 0112887432 4315

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

එච්.එල්.සී.එන් සෙව්වන්දි

0112034322 - - 0112887432 4322

niluka.sewwandi@gmail.com 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ I (සැලසුම්) 

එච්.පී.ඊ.එම්. තිසේරා මහතා

0112034300 - 0768186636 0112887432 4434

milroytissera@rocketmail.com 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ II (සැලසුම්) 

එල්.ඒ.ඩබ් දීපාල් ලියනආරච්චි මහතා

0112034300 - - 0112887432 4433

-

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ II/III (සංවර්ධන)

ඊ.එම්.එස්. ඒකනායක මහතා

0112886793 - - -  

 

PLANNING DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director General (Planning

Ms. K.A.Sooriyaarachchi

 0112034315  - 0768186610   0112887432 4315

Deputy Director(Planning) 

Mr. H.P.E.M. Thisera

 0112034300 -  0768186636 0112887432 4434 

milroytissera@rocketmail.com

Deputy Director(Planning)

Mrs.H.L.C.N.Sewwandi

0112034300  - 0112887432 -

niluka.sewwandi@gmail.com

Deputy Director(Planning)

Mr. E.M.S Ekanayake

0112886793 - - -

 

ගිණුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්සඅභ. දු.කඊ- මේල්

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

ඩබ්.ජී.එන්.අබේවික්‍රම මයා

011 2034316

0112863669  4316 

-

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 

කේ.ජී.ඩී.එන්. ජයසිංහ මිය

011 2034326 0768186615  - 4326 

 -

ගණකාධිකාරී (වැටුප් හා අත්තිකාරම්)

එම්.කේ.එම්.මිහිරානි මිය

- - 0779769624 0112863669 4401

 madusha1984@gmail.com

ගණකාධිකාරී

එම්.ටී.දිල්හානි මිය

 -  -  0768186633 0112863669 4402 

ගණකාධිකාරී 

වයි.එල්.විජේසූරිය මිය

 -  - 0768186634  0112863669 4403   -

ගිණුම් අංශය

0112034300 - - 0112863669 4508/ 4552/ 4553/ 4554 -

සරප්

4555

සරප්  කාර්යාලය

4556

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (කෘෂි සංවර්ධන - වැ .බ) 

කේ .පී කරවිට මහතා

011 2034312

-

 0768186608  0112863593  4312

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 

ලතිෂා  පී . ලියනගේ මිය

0112034333 

-

- 4333 

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ටී.පී.එම්. පත්මජායි මෙය

 011 2034338

 -

011 2077717 4338 

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන - වැ .බ) 

ජී .ජී. බී. ශ්‍යාමලී මිය

 0112034319

 - 0768186619 0112885409  4319

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන

එස් .ඒ. එස්. කේ සේනාධීර මහතා

-

0768186639 011 2885409 4410  senadheerasask@gmail.com
කෘෂි සංවර්ධන අංශය 0112885409  4513 

කෘෂි සේවා හා ගොවිජන සංවර්ධන අංශය

තනතුර  සහ නමකාර්යාලයජංගම දු.ක.ෆැක්ස්අභ. දු.ක.ඊ- මේල්

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සේවා හා ගොවිජන සංවර්ධන)

එම්. ජී අජිත් පුෂ්පකුමාර 

 011 2034323

 0714487985  2888909  4323

 wmdwsuriy@gmail.com 

 

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයජංගම දු.කෆැක්සඅභ. දු.කඊ- මේල්
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 
 
ඊ.ඩබ්.ජී.කේ ප්‍රියදර්ශන මහතා
011 2034325 0768186616 0112077325 4325

 -

අභ්‍යන්තර විගණක අංශය
0112034300 - 0112077325 4519

-

 

කෘෂි තාක්ෂණ අංශය

තනතුර  සහ නමකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (කෘෂි තාක්ෂණ) 

ඊ.ආර්.එස්.පී එදිරිමාන්න

011 2034313

 -

 0112868926 4313

 

- 

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි තාක්ෂණ)

 ආර්. එස්. සී. ඩබ්.එම්.ඒ.බී.ඩබ් විජයතුංග මයා

011 2034318

 -

 0768186618 0112878674 4318

 

 

-

කෘෂි තාක්ෂණ අංශය

  0112878674

 -

- 0112878674 4514

-

ඉංජිනේරු අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කමනි ලියනගේ මිය

011 2034333       4333

 

අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු

ඩී .ආර් .ඒ ගොඩමුන්නේ මයා

 

 011 2034317       4317 

 

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

එස්. සකී මොහොමඩ් මයා

011 2034412   077 7123113    4412

 meceng@agrimin.gov.lk

 szmohamed@gmail.com

 

ඉංජිනේරු අංශය

 011 2034515     011 2877657  4515

 

 

 

මාධ්‍ය ඒකකය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

මාධ්‍ය ලේකම්

ජයසූරිය උඩුකුඹුරමහතා

011 2034347 -

 

- 4347 -
මාධ්‍ය ඒකකය  011 2887422 4523

 

 

 

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ

 0112876275   222

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

කසුන් මහතන්තිල 

 0112876284  0112907244 0718500592   0112887447 4425 

kmahathanthila@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ජී.ආර්.ඩී.ගුණරත්න
0112876988 0332275328 0778837836 -

g.r.dgunarathna@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

බී.එච්.රොහාන් ඉන්දුක

0112034330 0333339690 0714967990 -

rohaninduka69@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
කේ.එච්.ඩබ්. මහේෂ් කරුණාරත්න
0112876288 0112141921  0718322920  -

khwm70rathna@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
එන්.ධම්මික එදිරිසූරිය
0112876868  0773497565  -

edirisuriyad@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ජී.කේ.පී. දිසානායක
0112876286  0718232527 -

kapkumara@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ආර්.එම්.ටී. පුෂ්පකුමාර
 0112034324  0112962196 0776479357  -

rmt_pushpakumara@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ඒ.ආර්.එම්.ජී. නවරත්න බණ්ඩාර
0112405128 0776942731  

armg28nawarathnabandara@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ඒ.ජී.ඩී.එස්.කේ. විජේසුන්දර
 0112034327  - 0776667881     4430

sisirawijesundara1969@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
එන්.ඩී.එන්.ජගත් කුමාර
 0112876400

 

ජී.අයි.ඩී.අයි.සංජීව මහතා
0112876283

 

බී.ජී.සී.අරුණශාන්ත මහතා
0112876278
ඒ.ජී.ගුණතිස්ස මහතා
0112876281
ආර්.ඩබ්.එච්.එම්.වීරසිංහ මහතා
0112876289

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය