මහවැලි, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5 ,ගොවිජන මන්දිරය,රජමල්වත්ත පටුමග,බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංක: 011-2034300
ෆැක්ස්:  
ඊ-මේල් (ලේකම්):

secretary@agrimin.gov.lk

ඊ.මේල්:

service@agrimin.gov.lk

වෙබ් ලිපිනය: www.agrimin.gov.lk

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම සහ තනතුර                          
  කාර්යාලය
ෆැක්ස්   අභ. දු.කඊ- මේල්
ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා                                                   

 

 011-2034343

 

011-2868915 

4343

 

පෞද්ගලික ලේකම්

 

011-2034344  4344 

 

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 

011-2034345

 

4345

සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 

 

011-2034346 

 

4346 

 

මාධ්‍ය ලේකම්

 

011-2034347

 

4347

 

මහජන සම්බන්ධතා නිළදාරි

 

011-2034348

 

4348

අමාත්‍ය කාර්යාලය

 

 

011-2877202

4500/4540

 

රාජ්‍ය ලේකම් කාර්යාලය

 

 

ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුරකාර්යාලය

ජංගම 

දු.ක

ෆැක්ස්

අභ.

දු.ක

ඊ- මේල්

ලේකම්

ගුණදාස සමරසිංහ මහතා

0112034340 - 0112863497  4340

 secretary@agrimin.gov.lk

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

 

0112034341  011-2863497  4341  -

ලේකම් කාර්යාලය

 

0112034340  - 011-2863497 4504   -

පරිපාලන අංශය

 

 නමතනතුරකාර්යාලයජංගම දු.ක.ෆැක්ස්අභ.දු.ක.ඊ- මේල්
එච්.එන්.එන්.ගුණසේකර මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034311

 

0112886509 4311

addlsecadmin@agrimin.gov.lk

ප්‍රියංගා එච් . හදුන්හේව මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034327

0768186621

0112887400  4327

hadunhewa@gmail.com

පී.එස්.එස්. විජේරත්න මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන) 0112034329

0714411955

0112887406 4329

procurement.1info@gmail.com

එම්.කේ.තනූජා. සජීවනී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
( පාලන II )
0112034330

0776170747

0112886515 4330

ministryexport@gmail.com

ආර්.ජී.උත්පලා.ඒ. ගුණසේකර මිය සහකාර ලේකම් I(මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300

0768186628

0112868910  4414

uawanthi@gmail.com
asest@agrimin.gov.lk

එස් . අන්බරසි මෙය  

 

සහකාර ලේකම් II(මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300

0768186630

0112868910  4415

procurement.1info@gmail.com

ආර් .පී .නයනා සුජීවනී මිය  පරිපාලන නිලධාරී (මානව සම්පත් සංවර්ධන) 0112034300 0768186642 0112868910 4416  -
එල්.එස් . එච් හේවගේ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I) 0112034328 0768186614 0112886515 4328 sasadmin@agrimin.gov.lk  
එච්.කේ.ජේ දේවිකා මිය සහකාර ලේකම් (පාලන I ) 0112034300 0768186629 4404
බී .ආරියපාල මහතා  භාෂා පරිවර්තක 011 2034300 0768186643  -   4405   -
ආර්.පී.යූ.එස්. ජිනානන්ද පුස්තකාලයාධිපති  - 0719297780 -

librarian@agrimin.gov.lk

ටී .එල් .රණසිංහ මිය 

නීති නිලධාරී

 -

0768186623

-

4445

-

එල්.ජී හෙක්ටර් මහතා 

නීති උපදේශක

0112034300

 

0112886509

4521

 

 - 

තැපැල් අංශය 

0112034300

 

0112868910

4528

 

 

0779300030

ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපෘති ඇගයුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්) 

තුෂාරා ඩී. පතිරණගේ මිය

011 2034314  -  -
0112879271 4314

       -

අධ්‍යක්ෂ I (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

කේ .ඒ .ආර්.  ධර්මසේන මිය

0112879048 - - - 4324

-

අධ්‍යක්ෂ II (ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

ඩබ්. එන් අංජලී සොයිසා මිය

0112879048 - 4334 

-

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යපෘති ඇගයුම්)

ඩී.එන්. අඹේපිටිය මිය

0112879048 - 4423

-

සැලසුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)

කේ. ඒ. සූරියආරච්චි මිය

0112034315  - 0768186610 0112887432 4315

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 

එච්.එල්.සී.එන් සෙව්වන්දි

0112034322 - - 0112887432 4322

niluka.sewwandi@gmail.com 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ I (සැලසුම්) 

එච්.පී.ඊ.එම්. තිසේරා මහතා

0112034300 - 0768186636 0112887432 4434

milroytissera@rocketmail.com 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ II (සැලසුම්) 

එල්.ඒ.ඩබ් දීපාල් ලියනආරච්චි මහතා

0112034300 - - 0112887432 4433

-

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ II/III (සංවර්ධන)

ඊ.එම්.එස්. ඒකනායක මහතා

0112886793 - - -  

 

PLANNING DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director General (Planning

Ms. K.A.Sooriyaarachchi

 0112034315  - 0768186610   0112887432 4315

Deputy Director(Planning) 

Mr. H.P.E.M. Thisera

 0112034300 -  0768186636 0112887432 4434 

milroytissera@rocketmail.com

Deputy Director(Planning)

Mrs.H.L.C.N.Sewwandi

0112034300  - 0112887432 -

niluka.sewwandi@gmail.com

Deputy Director(Planning)

Mr. E.M.S Ekanayake

0112886793 - - -

 

ගිණුම් අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්සඅභ. දු.කඊ- මේල්

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

ඩබ්.ජී.එන්.අබේවික්‍රම මයා

011 2034316

0112863669  4316 

-

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 

කේ.ජී.ඩී.එන්. ජයසිංහ මිය

011 2034326 0768186615  - 4326 

 -

ගණකාධිකාරී (වැටුප් හා අත්තිකාරම්)

එම්.කේ.එම්.මිහිරානි මිය

- - 0779769624 0112863669 4401

 madusha1984@gmail.com

ගණකාධිකාරී

එම්.ටී.දිල්හානි මිය

 -  -  0768186633 0112863669 4402 

ගණකාධිකාරී 

වයි.එල්.විජේසූරිය මිය

 -  - 0768186634  0112863669 4403   -

ගිණුම් අංශය

0112034300 - - 0112863669 4508/ 4552/ 4553/ 4554 -

සරප්

4555

සරප්  කාර්යාලය

4556

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (කෘෂි සංවර්ධන - වැ .බ) 

කේ .පී කරවිට මහතා

011 2034312

-

 0768186608  0112863593  4312

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 

ලතිෂා  පී . ලියනගේ මිය

0112034333 

-

- 4333 

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ටී.පී.එම්. පත්මජායි මෙය

 011 2034338

 -

011 2077717 4338 

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන - වැ .බ) 

ජී .ජී. බී. ශ්‍යාමලී මිය

 0112034319

 - 0768186619 0112885409  4319

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන

එස් .ඒ. එස්. කේ සේනාධීර මහතා

-

0768186639 011 2885409 4410  senadheerasask@gmail.com
කෘෂි සංවර්ධන අංශය 0112885409  4513 

කෘෂි සේවා හා ගොවිජන සංවර්ධන අංශය

තනතුර  සහ නමකාර්යාලයජංගම දු.ක.ෆැක්ස්අභ. දු.ක.ඊ- මේල්

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සේවා හා ගොවිජන සංවර්ධන)

එම්. ජී අජිත් පුෂ්පකුමාර 

 011 2034323

 0714487985  2888909  4323

 wmdwsuriy@gmail.com 

 

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයජංගම දු.කෆැක්සඅභ. දු.කඊ- මේල්
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 
 
ඊ.ඩබ්.ජී.කේ ප්‍රියදර්ශන මහතා
011 2034325 0768186616 0112077325 4325

 -

අභ්‍යන්තර විගණක අංශය
0112034300 - 0112077325 4519

-

 

කෘෂි තාක්ෂණ අංශය

තනතුර  සහ නමකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අතිරේක ලේකම් (කෘෂි තාක්ෂණ) 

ඊ.ආර්.එස්.පී එදිරිමාන්න

011 2034313

 -

 0112868926 4313

 

- 

 

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි තාක්ෂණ)

 ආර්. එස්. සී. ඩබ්.එම්.ඒ.බී.ඩබ් විජයතුංග මයා

011 2034318

 -

 0768186618 0112878674 4318

 

 

-

කෘෂි තාක්ෂණ අංශය

  0112878674

 -

- 0112878674 4514

-

නඩත්තු සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංගම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු

ඩී .ආර් .ඒ ගොඩමුන්නේ මයා

 

 011 2034317  - 071 4400016  4317 

 -

 

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

එස්. සකී මොහොමඩ් මයා

- - 077 7123113 -  4412

 meceng@agrimin.gov.lk

 szmohamed@gmail.com

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

ඵල්.ඩබ්.කේ.ආර්. වෙලේගෙදර මෙය

- - - - 4419

 

 icto_hw@agrimin.gov.lk

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

ඩබ්.ඒ.යූ. භාග්‍යානී මිය

-  - - 4419

 icto_system@agrimin.gov.lk

 

ඉංජිනේරු අංශය

        4515

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

4520

 

 

මාධ්‍ය ඒකකය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

මාධ්‍ය ලේකම්

ජයසූරිය උඩුකුඹුරමහතා

011 2034347 -

 

- 4347 -
මාධ්‍ය ඒකකය  011 2887422 4523

 

 

 

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ

 0112876275   222

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

කසුන් මහතන්තිල 

 0112876284  0112907244 0718500592   0112887447 4425 

kmahathanthila@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ජී.ආර්.ඩී.ගුණරත්න
0112876988 0332275328 0778837836 -

g.r.dgunarathna@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

බී.එච්.රොහාන් ඉන්දුක

0112034330 0333339690 0714967990 -

rohaninduka69@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
කේ.එච්.ඩබ්. මහේෂ් කරුණාරත්න
0112876288 0112141921  0718322920  -

khwm70rathna@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
එන්.ධම්මික එදිරිසූරිය
0112876868  0773497565  -

edirisuriyad@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ජී.කේ.පී. දිසානායක
0112876286  0718232527 -

kapkumara@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ආර්.එම්.ටී. පුෂ්පකුමාර
 0112034324  0112962196 0776479357  -

rmt_pushpakumara@yahoo.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ඒ.ආර්.එම්.ජී. නවරත්න බණ්ඩාර
0112405128 0776942731  

armg28nawarathnabandara@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ඒ.ජී.ඩී.එස්.කේ. විජේසුන්දර
 0112034327  - 0776667881     4430

sisirawijesundara1969@gmail.com

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
එන්.ඩී.එන්.ජගත් කුමාර
 0112876400

 

ජී.අයි.ඩී.අයි.සංජීව මහතා
0112876283

 

බී.ජී.සී.අරුණශාන්ත මහතා
0112876278
ඒ.ජී.ගුණතිස්ස මහතා
0112876281
ආර්.ඩබ්.එච්.එම්.වීරසිංහ මහතා
0112876289

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

නම සහ තනතුරකාර්යාලයනිවසජංඟම දු.කෆැක්ස්අභ. දු.කඊ- මේල්

අධ්‍යක්ෂ සංඛ්‍යාලේඛන

 

 

011 2034331

2877657  4331

  -

සංඛ්‍යාලේඛනඥ 

 

-

2877657  4331

 

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

 

4531

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය