කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ලොකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන

මෙතෙක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට සීමා වී තිබූ ලොකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදනය අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව වැනි දිස්ත්‍රික්ක වලටද ව්‍යාප්ත කග හැකි බව දැනට පෙනී ගොස් ඇත. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන අනුරාධපුරය, මාතලේ, කුරුණෑගල හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක වල ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මහවැලි ප්‍රදේශ වලද මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙතත් ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන වැය කිරීමක් සිදු නොකෙරේ.

වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලොකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු ප්‍රදේශ වලින් සුදුසු ගොවීන් තේරීමත්, නිලධාරීන්ට සහ ගොවීන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණය ලබා දීමත් මුලිකවම සිදු කරේ. මේ සඳහා සුදුසු මව් අල ඇති ගොවීන්ට එම මව් අල යොදා ගැනීම උනන්දු කරවන අතර අනිකුත් අයට සුදුසු මව් අල ඇති ගොවීන්ගෙන් මිලට ගැනීමටත් පහසුකම් ලබා දේ. බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා ගන්නා මව් අල රහංගල හා සීතාඑලිය ප්‍රදේශයට ගෙන යාමත්, එහිදී ගබඩා කර තබා ගැනීමෙන් වසන්තීකරණයට ලක් කිරීමත්, වැඩසටහන ආරම්භයේදීම සිදු කරයි.

බීජ නිෂ්පාදනයට අළුතින් යොමු වන ගොවීන්ට ග්රෑම් 250 ක උපරිමයකට යටත්ව මව් අල ලබා දීම හා ප්‍රතිකාර සඳහා දිලීර නාශක ලබාදීම, ළූණු මල් වැස්සෙන් හා පින්නෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පොලිතින් ලබාදීම, මල් කඩා නොවැටී රඳවා ගැනීම සඳහා මාළු දැල් ලබා දීම, වසන්තීකරණය සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් මෙන්ම ඇසුරුම් කූඩා ලබාදීම, යල් කන්නයේ බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා අස්වැන්න ගබඩා කිරීමට රාක්ක ලබාදීම, ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා වන පරිදි බීජ ඇසුරුමක් ලබා දීම, නිලධාරීන් හා ගොවීන් පුහුණු කිරීම මෙම වැඩසටහන යටතේ ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මේ සඳහා 2011 වර්ෂයට රු.මි. 20 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත. 2011 වර්ෂයේ ඉලක්කය වනුයේ ලොකු ළූණු බීජ කි. ග්රෑම් 23,000 ක් නිෂ්පාදනය කිරීම වේ. මෙමගින් ලොකු ළූණු බීජ දේශීය අවශ්‍යතාවයෙන් 50% ක් දේශීයවම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම හා එමගින් වැඩි ගුණාත්මයෙන් යුතු ලොකු ළූණු ගොවියා වෙත ලබාදීම අරමුණ වේ.

මෙම වැඩසටහන දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් 2013 වර්ෂය වන විට මෙරටෙහි සම්පුර්ණ ලොකු ළූණු බීජ අවශ්‍යතාවය වශයෙන් ඉලක්ක කර ඇති කි. ග්රෑම් 450,000 ක ප්‍රමාණයම දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම හා එමගින් ගොවීන් වෙත උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු ලොකු ළූණු බීජ ලබා දීම මෙම වැඩසටහනින් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්

  • ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීම හා ගොවීන් තේරීම
  • ගොවීන් සඳහා අදාල පුහුණුව ලබා දීම
  • ගුණාත්මයෙන් උසස් බීජ හා යෙදවුම් සැපයීම
  • වසන්තීකරණය
  • ගබඩා කිරීම හා අළෙවිකරණය
පලාත දිස්ත්‍රික්ක වපසරිය (හෙක්.) වෙන් කළ මුදල රු.මි. කෘෂි උපදේශක කොට්ඨාශ
උතුරු මැද පලාත අනුරාධපුරය 8 8.075 නෑගම්පල, අඩියාගල, පලාගල, ඉපලෝගම, මරදන්කඩවල, පළුගස්වැව, රබෑඩ, මුරියාකඩවල, මිහින්තලේ, අනුරාධපුරය, ඇලෑපත්තුව, නොච්චියාගම, තලාව, එප්පාවල, මැදවච්චිය, කහටගස්ලියැද්ද, හොරොව්පතාන, කෝන් වැව, යකල්ල      (32)
වයඹ පලාත කුරුණෑගල 10.8 2.198 ඉබ්බාගමුව, මහව, වාරියපොල               (3)
අන්තර් පලාත්

අනුරාධපුරය පොලෙන්නරුව

110

40

6.65

 1.88

පදවිය, රඹෑව, නුවර වැව, විලච්චිය, ශ්‍රාවස්තිපුරය, ගලෙන් බිඳුනු වැව, දේවහුව, රාජාංඟනය දකුණු, රාජාංඟනය වම, උන්ගල, නීල බැම්ම     (21)උලහැර, තමන්කඩුව, මැදිරිගිරිය, හිඟුරක්ගොඩ, ලංකාපුර     (5)

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය