කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ප්‍රකාශන

pdf set

2015/16 මහ කන්න බීජ සැපයුම්කරුවන්ගේ නාමාවලිය - I
(මූලාශ්‍රය - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)
බාගත කිරීම

pdf set

2015/16 මහ කන්න බීජ සැපයුම්කරුවන්ගේ නාමාවලිය - II 
(මූලාශ්‍රය - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)
බාගත කිරීම

pdf set

2015/16 මහ කන්න බීජ සැපයුම්කරුවන්ගේ නාමාවලිය - III
(මූලාශ්‍රය - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)
බාගත කිරීම

Ecode

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහය

බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය