කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5 ,ගොවිජන මන්දිරය,රජමල්වත්ත පටුමග,බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංක: 011-2034300
ෆැක්ස්:  
ඊ-මේල් (ලේකම්):

secretary@agrimin.gov.lk

ඊ.මේල්:

service@agrimin.gov.lk

වෙබ් ලිපිනය: www.agrimin.gov.lk

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය