ආයතන

 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ආයතනයේ නම ලිපිනයදුරකථන අංකය   ෆැක්ස් අංකය  
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තැ.පෙ. 1, පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව. 081-2388331 081-2388333
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය  55/75, වොක්ෂල් වීදිය ,කොළඹ 02 011 2 327 088 011 -2446577
සීමාසහිත ලංකා පොස්පේට් සමාගම  ලක්පොහොර ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත,හුණුපිටිය,වත්තල   011- 2930298 / 2930299 / 2944000 011 -2948831
හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය 114, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07. 011-2696743 011-2696743
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප‍්‍රතිපත්ති සභාව 114/9, විජේරාම මාවත,කොළඹ 07. 011-2698001 011-2682951
වී අලෙවි මණ්ඩලය

6 වන මහල, නිවාස මහලේකම් ගොඩනැගිල්ල,

සර් චිත්තම්පලම් ඵ් ගාඩ්නර් මාවත, කොළඹ 02

011-2335411 0112335410
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය 117, සුභද්‍රාරාම පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. 011-5384000 011-2812574

 

1   කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ළුෑණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ආයතනයේ නම ලිපිනයදුරකථන අංකය   ෆැක්ස් අංකය  
ප්‍රාදේශීය ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන    
ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය

80/5, "ගොවිජන මන්දිරය", රජමල්වත්ත පටුමග, බත්තරමුල්ල 

  011-2887447
ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 42, සර් මාකස් ෆනෑන්දු මාවත, කොළඹ 07.  011-2691060  011-2693572
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම හුණුපිටිය, වත්තල 011-2947764 011-2947763 

ජාතික පසු අස්වනු කළමණාකරණ ආයතනය

YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCLDFyopIiH5Q8KMuulRZz3Q

 

Facebook page - https://www.facebook.com/niphmsrilanka/

                           https://www.facebook.com/ttdNIPHM/

 

Website :   http://www.niphm.lk
 
Email address:  info@niphm.lk

 

ජයන්ති මාවත,අනුරාධපුර  025-3230000 025-2223983

          ජාතික පසු අස්වනු කළමණාකරණ ආයතනය

YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCLDFyopIiH5Q8KMuulRZz3Q

 

Facebook page - https://www.facebook.com/niphmsrilanka/

                           https://www.facebook.com/ttdNIPHM/

 

Website :   http://www.niphm.lk
 
Email address:  info@niphm.lk

 

 "ගොවිජන මන්දිරය", බත්තරමුල්ල  011-2887899 011-2866846
සී/ස කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම හුණුපිටිය, වත්තල 011-2930547 011-2930547

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය

(ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය )

45,කිරිමණ්ඩල මාවත,කොලඹ 05 011 250 68 95 011 2506907    

 

1    පශු සම්පත්, ‍ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර අශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 

ආයතනයේ නම ලිපිනයදුරකථන අංකය   ෆැක්ස් අංකය  

          සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

13 කොළඹ - මහනුවර පාර, මහනුවර
081-2388195  
ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ආශ්‍රිත සමාගම්  නාවල පාර ,නාරාහේන්පිට  011-2501701  

          මිල්කො (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

   

          සීමාසහිත මහවැලි ලයිව්ස්ටොක් එන්ටර්ප්‍රයිසස් සමාගම

   

 

පසුගාමි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 

ආයතනයේ නම ලිපිනයදුරකථන අංකය   ෆැක්ස් අංකය  

          ජාතික කෘෂිකාර්මික විවිධාංගීකරණ හා ජනාවාස අධිකාරිය 

 
   

අනෙකුත් සංවිධානයන් හා ආයතන

ලෝක බැංකුව

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB)

ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය (APO) 

අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය (ILO) 

එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන (UNEP) 

එක්සත් ජාතීන්ගේ කර්මාන්ත සංවර්ධන සංවිධානය (UNIDO) 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) 

 

ලෝක බැංකුව

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය