කෘෂි ශක්ති සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය

 

  

  pdf set  

ගොවි භාරකාර අරමුදල් ප්‍රතිමුල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය (කෘෂි ශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමය) ණය අවශ්‍යතා ඉල්ලුම්පත්‍රය

දැන්වීම

ඉල්ලුම්පත්‍රය  

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය