රැකියා ඇබෑර්තු

 pdf set

 

  ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ III ශ්‍රේණියට බදවාගැනීමේ තරග විභාගය 2021 වර්ෂය සදහා අයදුම්     කරන ලද නම් ලැයිස්තුව
  ගැසට් කරන ලද දිනය - 2021.12.03

  නිවේදනය (සිංහල)

  නිවේදනය (ඉංග්‍රීසි)

  නම් ලැයිස්තුව

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය