රැකියා ඇබෑර්තු

pdf set

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - නිවේදනය

pdf set

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - නිවේදනය

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය