පනත් හා කෙටුම්පත්

 pdf set

2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත හා නව බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය පනත් කෙටුම් පත
සිංහල
බාගත කරගන්න

pdf set

ශාක ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥා පනත
සිංහල
බාගත කරගන්න

pdf set

ශාක ආරක්ෂණ පනත - 1999 අංක 35 දරන
සිංහල
බාගත කරගන්න

pdf set

පස සංරක්ෂණය පිළිබඳ ආඥා පනත - 1951 අංක 25 දරණ
සිංහල
බාගත කරගන්න

pdf set

බීජ පනත
බාගත කරගන්න

pdf set

පස සංරක්ෂණය පිළිබඳ ආඥා පනත, 24 අංක 1996 දරණ
බාගත කරගන්න

pdf set

පස සංරක්ෂණය පිළිබඳ ආඥා පනත - 1951 අංක 25 දරණ
බාගත කරගන්න

pdf set

පස සංරක්ෂණය පිළිබඳ ආඥා පනත- 1994 අංක 6 දරණ
බාගත කරගන්න

pdf set

කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශ වල වගාවට හානි කරනු ලබන වනසතුන්ගෙන් වන හානි නිසා මතු වන ගැටළු අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් තිරසර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි කෙටුම්පත

i. කෙටි කාලීන විසඳුම් සඳහා වන යෝජනා
ii. මධ්‍ය කාලීන විසඳුම් සඳහා වන  යෝජනා
iii.දිගු කාලීන විසඳුම් සඳහා වන යෝජනා

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය