ක්‍රියාකාරී සැලසුම

 

 pdf set

ක්‍රියාකාරී සැලසුම 2021

බාගත කිරීම්

 

pdf set

ආයතනික ප්‍රතිඵල රාමුව
බාගත කිරීම්

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය