කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ගරු ලේකම්තුමා

 

 

download 

ජානක ධර්මකීර්ති මහතා

 කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

දුරකථනය - 0112034300

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය