ගරු අමාත්‍යතුමා

 


මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 

 

දුරකථනය - 0112034343
 ෆැක්ස්      - 011 2868915

විද්‍යුත් තැපෑල

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය