ගොවි භාරකාර අරමුදල

 

    

අංශය පිළිබඳ හැඳින්වීම

 

ආරම්භය

ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල 1994 මාර්තු මස 09 වන දින රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරයා හා අරමුදල වෙනුවෙන් එවකට කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා පර්යේණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් , එම අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම්, කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන හා අලෙවි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් හා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් අත්සන් තැබූ භාරකාර ඔප්පුවක් මගින් ස්ථාපනය කර ඇත.

 

කලමනාකරණ ව්‍යුහය

 • කෘෂිකර්ම  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් , ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදලේ සභාපති වන්නේය.

 

 •   වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පහත පරිදි සංයුක්ත වේ.

             අමාත්‍යාංශ ලේකම් -  සභාපති, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

             ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් - සාමාජික, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

             ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී  - සාමාජික, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

             භාණ්ඩාගාර නියෝජිත - සාමාජික, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

           

 අංශය මඟින් සපයන සේවාවන්

1994 දී ස්ථාපිත භාරකාර ඔප්පුවේ සඳහන් වන ආකාරයට හා 2002 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් මඟින් අරමුණු පුළුල් කිරීම මඟින් ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල පහත අරමුණු වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

 • ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය හා ගොවිජනතාවගේ සුභ සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සුළු ගොවීන්ට කෙටි කාලීන කෘෂිකාර්මික ණය පහසුකම් සැලසීම.
 • සුළු ගොවීන්ට කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් සම්පාදනය.
 • සුළු ගොවීන්ගේ මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයන් මගහරවා ගැනීම සඳහා  සුළු  ගොවියාට  වෙළෙඳපොල ණය පහසුකම් සැලසීම.
 • සුළු ගොවීන්ගේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය  හා සුභසාධනය සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ප්‍රදර්ශන, ආදර්ශන හා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු නියාමක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • බෝග හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මෙන්ම නිෂ්පාදනය පිරිසැකසුම සඳහා සුළු  ගොවීන්ට අවශ්‍ය වෙනත් අනුග්‍රහයන් ලබා දීම.
 • කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා විශේෂ කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 අංශයට අදාල සංවිධාන සටහන

 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදලේ සභාපති වන්නේය.
 • වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පහත පරිදි සංයුක්ත වේ.

                  අමාත්‍යාංශ ලේකම් -  සභාපති, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

                  ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් - සාමාජික, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

               ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී - සාමාජික, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 

               භාණ්ඩාගාර නියෝජිත - සාමාජික, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය.

 

අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරින් -

ලේකම් (ගොවින්ගේ භාරකාර අරමුදල)

ගණකාධිකාරි,(ගොවින්ගේ භාරකාර අරමුදල)

 

අනිකුත් නිලධාරින් -

කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිලධාරි

සංවර්ධන නිලධාරි

 

දුරකතන අංක : 0112034304, 0112034323

ෆැක්ස් අංකය : 0112878677

ඊමේල් ලිපිනය : moafamer444@Gmail.com

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය