ඉංජිනේරු අංශය

 

අමාත්‍යාංශයේ සියළුම නඩත්තු සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ඒ සදහා අවශ්‍ය උපදේශන හා අධීක්ෂණ කටයුතු ද, අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතන වල තාක්ෂණික කටයුතු වලදී අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීම ද මෙම අංශය විසින් සිදුකෙරේ. 

 

ප්‍රධාන රාජකාරීන් හා වගකීම්

 

  • අමාත්‍යාංශයේ ගොඩනැගිල්ලෙහි, අමාත්‍යාංශය සතු නිල නිවාසවල හා සංචාරක නිවාසයෙහි සියළුම නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම.
  • අමාත්‍යාංශයෙහි භාවිත කරන සියලුම කාර්යාලයීය උපකරණ නඩත්තු කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියළුම දෙපාර්තමේන්තු හා අනෙකුත් ආයතන වල සිවිල් ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් සදහා දායකවීම.
  • යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු හා සිවිල් ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රෙයහි කටයුතු වලදී අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික නිර්දේශයන් හා සේවාවන් ලබා දීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල තාක්ෂණික  සම්බන්ධ කරුණු වලදී අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය සිදුකිරීම.
  • ගොවිභාරකාර අරමුදල් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සිවිල් ඉංජිනේරු කාර්යයන් වලදී අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. 

කාර්යය මණ්ඩලය

 

Capture

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය