මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය

 

අමාත්‍යාංශයේ පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශයට ආයතන කටයුතු , නීති කටයුතු , තැපැල, පුස්තකාලය හා ලේඛනාගාරය අයත් වේ. විශේෂයෙන් අමාත්‍යාංශයේ සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු හා ගොඩනැගිල්ලේ නඩත්තු කටයුතු ආදි සියළු කටයුතු ආයතන අංශය මඟින් සිදු වේ. ඒ අනුව පහත සඳහන් කාර්යයන් ආයතන අංශය විසින් ඉටු කරනු ලබයි.

 

කාර්යභාරය

  • අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ හා අමාත්‍ය කාර්යාලයේ සියළුම පෞද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධ කටයුතු.
  • අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණීම, පිටවීම, නිවාඩු, දුම්රිය බලපත්‍ර හා වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර පිළිබඳ කටයුතු.
  • අමාත්‍යාංශය කාර්ය මණ්ඩලයේ හා ඇමති කාර්ය මණ්ඩලයේ අතිකාල, නිවාඩු දින වැටුප් හා ගමන් වියදම් සම්බන්ධ කටයුතු.
  • මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ වත්කම් හා බැරකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු/අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු.
  • මානව සම්පත් කළමනාකරණය, දේශීය පුහුණු හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධ කටයුතු.
  • අමාත්‍යාංශයීය කර්ය මණ්ඩල තොරතුරු හා මු.රෙ. 71 යටතේ තනතුරු අනුමත කර ගැනීම සම්බන්ධ කටයුතු.
  • සියළුම නිලධාරින්ට අදාළ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම්, බවා ගැනීම්, පත්කිරීම්, උසස් කිරීම් හා ස්ථාන මාරු කිරීම් සම්බන්ධ කටයුතු.
  • ඇටෝර්නි බලපත්‍ර සම්බන්ධ රාජකාරී කටයුතු.
  • අමාත්‍යාංශයේ ඉඩම්, ගොඩනැගිලි , නිල නිවාස හා සංචාරක බංගලාව සම්බන්ධ කටයුතු ඇතුළු සාමාන්‍ය පරිපාලනයට අදාළ කටයුතු මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය