කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ප්‍රසම්පාදන අංශය

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ, සේවා හා වැඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට අදාල ලංසු කැඳවීමේ කටයුතු, අමාත්‍යාංශයේ සහ අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීම, ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 9:3:1 (ආ) යටතේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අදාල කටයුතු 8:13:4 යටතේ අතිරේක අමතර වැඩ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ කටයුතු සිදුකෙරේ.

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය