කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

 

  • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සියලුම තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවීම
  • අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යාම හා යාවත්කාලීන කිරීම
  • කෘෂිකර්ම දත්ත පද්ධතිය සම්බන්ධ කටයුතු
  • අමාත්‍යාංශයේ පරිගණක ජාල පද්ධති පවත්වාගෙන යාම.
  • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්බන්ධ සියලුම තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම.
  • පරිගණක හා ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ නඩත්තු හා පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම
  • පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ප්‍රසම්පාදනය ස‍ඳහා තාක්ෂණික සහය ලබා දීම.
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සඳහා තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම,මූලික කාර්යයන් වේ.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය