කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   පාලන I හා ප්‍රවාහන අංශය

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන 07 ක පාලන/ආයතන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම මූලික වශයෙන් සිදු කරන අතර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවාහන සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු සහ පරිගණක පහසුකම් සැපයීම හා ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යයන් ද මෙම අංශයේ කාර්යභාරයට අයත් වේ.

 

 කාර්යයන්

 

  1. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ කටයුතු

vජනාධිපති කාර්යාලය,අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මගින් යොමු කරන ලිපි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම

vදිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක වරුන්ගේ ආයතනික හා පරිපාලනය සම්බන්ධ කටයුතු

vජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) නිළධාරීන්ගේ පෞද්ගලික    ලිපි ගොනු හා පාලන/ආයතන කටයුතු

vඈවර කරන ලද අලෙවි සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ සහ ජනතා පොහොර ව්‍යවසාය යටතේ වන විවිධ කාර්යයන්

vඅමාත්‍යාංශය තුළ විවිධ වැඩසටහන් ඒකකය යටතේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

 

ප්‍රවාහන අංශය

 

vඅමාත්‍යාංශයේ වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, වාර සේවා සිදු කිරීම, ඉන්ධන ලබා දීම,වාර්ෂික රක්ෂණ සහතික සහ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා         දීමට අදාළ කටයුතු කිරීම.

vඅමාත්‍යාංශයේ රියදුරු මහත්වරුන්ගේ අතිකාල, ගමන් වියදම් ලබා දීමට අදාළ කටයුතු සහ රියදුරු පුහුණුව

vගරු අමාත්‍යතුමා, රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා,නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා සහ එම කාර්ය මණ්ඩලයට, අමාත්‍යාංශ නිළධාරීන් සදහා නිළ වාහන                 අනුයුක්ත   කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු, අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත රාජකාරී කටයුතු සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දීම.

 

 

වර්ගීකරණය

වාහන පුමාණය

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා සහ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා අනුයුක්ත කර ඇති වාහන

9

ගරු කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා සහ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා අනුයුක්ත කර ඇති වාහන

8

නිළධාරීන් වෙත අනුයුක්ත කර ඇති වාහන

13

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සංචිත වාහන

46

මුළු වාහන ගණන

76

 

 2.කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබද කටයුතු

 

vකෘෂිකර්ම සේවයේ නිළධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු

vකෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික සේවයේ නිළධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු.

vපරිපාලන සේවය,ගණකාධිකාරී සේවය,ඉංජිනේරු සේවය,ආර්ථික විද්‍යාඥ සහකාර සේවය සංවර්ධන නිලධාරී,වැඩසටහන්                           සහකාර,පර්යේෂණ සහකාර,රාජ්‍ය කළමණාකරණ සේවය, කම්කරු සේවය, රියදුරු සේවය, ගොවිපළ කළමණාකරු යනාදී සේවා හා             තනතුරුවල පාලන/ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

3.කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පහත ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල පාලන/ආයතන කටයුතු හා එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

vශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්‍රතිපත්ති සභාව

vහෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පරේෂණ හා පුහුණු ආයතනය

vපශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබද තාක්ෂණ ආයතනය

vජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය

vසී/ස ලංකා පොහොර සමාගම

vසී/ස කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම

v ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

 

කාර්යය මණ්ඩලය

අනු අංකය

නම

 

තනතුර

දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

1

නිමල්කා ඩයස් මිය

අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන)

011 - 2886509


 

2

ලේඛා ගීතාංජලී පෙරේරා මිය

ඡ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන I හා ප්‍රවාහන)

011 - 2034306

Lekhaperera1@gmail.com

3

එච්.කේ.ජේ. දේවිකා මෙනවිය

සහකාර ලේකම් (පාලන 11)

011 - 2034307

devikaheendaliya@gmail.com

4

චරිතා හෙට්ටිආරච්චි මිය

මාණ්ඩලික සහකාර

පොදු ෆැක්ස් අංකය 011 - 2885405

5

වයි.එස්. චන්දන මයා

කළමනාකරණ සහකාර

6

බී.සී. අරුණ ශාන්ත මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

7

එච්.එම්. අචලා  මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

8

ඒ.එන්. අබේසේකර මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

9

මධුර සමරගුණරත්න මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

10

එච්.පී.එස්.පී.පී. සමන් කුමාර මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

11

බී.ඩබ්. සමරසිංහ මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

12

ඩබ්.ඩී. අබේගුණවර්ධන මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

13

රොෂානි ධර්මරත්න මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

14

එන්.එස්.එන්. නැදුරන්ගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

15

එන්.ඩී.ටී.පී. ජයසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

16

ඩබ්.එල්.ඩී.එල්. දිල්හානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

17

එල්.එස්.ජේ. ජේ. ලියනගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

18

එච්.ආර්.එස්.අයි. පීරිස් මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

19

එම්.එල්.ටී. ෂිෆානි මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

20

ඩී.කේ.එස්. විඡේරත්න මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

21

එම්.ඩී.සී. දිල්රුක්ෂි මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

22

පී.ඒ. සුගතදාස මයා

කාරයාල කාර්ය සහායක

23

අජිත් ගමගේ මයා

කාරයාල කාර්ය සහායක

 ඉල්ලුම් පත්‍ර

pdf set   සංචිත වාහන ඉල්ලුම් පත්‍රය

pdf set ඉන්ධන සඳහා ලබා ගත් අත්තිකාරම් මුදල බේරුම් කිරීම

pdf set අතිරේක ඉන්ධන සඳහා ඉල්ලීම/ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම

pdf set කොළඹින් බැහැර රාජකාරී ගමන් වෙනුවෙන් සංචිත වාහන සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනීම 

    

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය