කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

හැඳින්වීම

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය, මුදල් හා ගිණුම් කටයුතු වලින් මෙන්ම මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් බැහැර වූ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා යටතේ පිහිටුවා ඇති  ස්වාධීන ඒකකයකි.

 

පරමාර්ථ

 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු, ආයතන හා විදේශ අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම අධ්‍යයනය කර  එම ක්‍රම වල වැරදි හා වංචා වැලැක්වීමට සහ අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත් බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යෑම.
 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන හා ව්‍යාපෘති විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනා  ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීමේ නිලධාරීයාට සහ ප්‍රගති අනුවේෂණ කමිටුවට සහය වීම.

 • උචිත අවස්ථාවලදී මෙම කර්තව්‍යයන් හි නිරත අයවලුන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ ප්‍රගති / අන්වේෂණ කමිටුව අතර සම්බන්ධීකාරක ද, වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

 

 කාර්යයන්

 • වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා අමාත්‍යංශය තුල ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන  ක්‍රමය සැලැස්ම අතින් මෙන්ම තත්ත්ව ක්‍රියාකාරීත්වය අතින් සාර්ථකදැයි සොයා බැලීම.
 • ගිණූම් සහ වෙනත් වාර්තා වල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම සහ යොදාගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මඟින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් සියලුම ආකාරයේ අලාභ හානි වලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
 • රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂයභාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය තුලින් වරින් වර නිකුත් කර ලැබ ඇති වෙනත් පරිපූරක උපදෙස් ද පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.
 • නාස්තිය, නිස්කාර්ය ධාරිතාව සහ පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැලැක්වීමට මෙන්ම අනාවරණය කර ගැනීමට තෝරා ගනු ලබන  අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල ගිණුම් පටිපාටි සහ කිසියම් මුදල් වැය වීමකට තුඩු දෙන මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒ ඒ ආයතන වල දේපළ සහ වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්විම.
 • ශිල්පය හෝ ගිණුම්කරණ දෘෂ්ඨි කෝණයෙන් බාහිරව කළමනාකරණ දෘෂ්ඨි කෝණයකින් අමාත්‍යාංශ මෙහෙයුම් කාර්යයන් පිරික්සා බැලීම සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තා සැකසීම.
 • වැඩ යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඒ පිළිබඳ වැඩසටහන් සහ කාලසටහන් කොතෙක් දුරට ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කෙරෙහි යොමුවී ඇත්දැයි ඇගයීමක් කිරීම.
 • වැඩ ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාදවීමට තුඩුදෙන ගැටලු ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන ස්ථානීය විමර්ශන පැවැත්වීම.මෙහෙයුම් කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරීමෙහිලා භාවිතා කරණු ලබන පාලනයන් ඇගයීම් හා සමාලෝචනය කිරීම.

 

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ නිලධාරි මණ්ඩලය

අනු අංකය

නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

1

ඊ.ඩබ්.ජී.කේ ප්‍රියදර්ශන මයා

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

2

ශාන්ති ජයසූරිය මිය

කෘෂි මෙහෙයුම් නිලධාරි

3

ආර්.ඩී.සමතපාල මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

4

ආර්.පී.කේ.ඩී.රණසිංහ මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

5

සරත් ජයසුමන මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

6

ඩී.එන්.එම්.කරුණාරත්න මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

7

ඩී.ඩී.අජන්තා ලක්මාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

8

එල්.එස්.කේ.පෙරේරා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

9

පී.පී.පී.එන්.විජයසිරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

10

ඩබ්.ඒ.ඩී රොෂානි තරංගා මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

11

එම්.ආර්.ඩී.සුදාරක මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

12

ඩී.පී.ඩි.වික්‍රමසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

13

ජී.ජී.ඩී.එම්.චතුරංගි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

14

ආර්.එම්.ශකිලා මධුභාෂිණී රාජරත්න මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

15

උදාර දුෂාන් හේමචන්ද්‍ර මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

16

එන්. ටී.නදීශිකා ලක්මාලී මිය

කාර්යාල කාර්ය සහයක

 

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය මගින් විගණනය කරනු ලබන ආයතන සහ ව්‍යාපෘති

 1. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 2. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 3. වී අලෙවි මණ්ඩලය
 4. කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහන (SAPP)
 5. දේශගුණ සුහුරු වාරී කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය (CSIAP)
 6. කෘෂිකාර්මික නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (ASMP)
 7. කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සදහා වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (SARP)
 8. හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ ආයතනය (HARTI)
 9. ගොවි භාර අරමුදල
 10. කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව (CARP)
 11. කෘෂිකාර්මික ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය (AAIB)
 12. ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

 

 

·         අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු, ආයතන හා විදේශ අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති වල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම අධ්‍යයනය කර  එම ක්‍රම වල වැරදි හා වංචා වැලැක්වීමට සහ අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත් බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යෑම.

 

·         අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන හා ව්‍යාපෘති විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනා  ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීමේ නිලධාරීයාට සහ ප්‍රගති අනුවේෂණ කමිටුවට සහය වීම.

 

·         උචිත අවස්ථාවලදී මෙම කර්තව්‍යයන් හි නිරත අයවලුන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ ප්‍රගති / අන්වේෂණ කමිටුව අතර සම්බන්ධීකාරක ද, වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය