කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ව්‍යාපෘති අංශය

මූලික කාර්යය භාරය

 

මාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා විවිධ ආයතනවලින් ලැබෙන ව්‍යාපෘති යෝජනා සංවර්ධනය කොට ආධාර දෙන ආයතන වෙත යොමු කිරීම  හා ඒවා අනුමත වු පසු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වෙත භාරදීම හා ක්‍රියාත්මක  වන අවස්ථාවේ පසු විපරම් කිරීමවිදේශීය රටවල් හා ජාත්‍යන්තර ආයතන සමඟ සබඳතා ගොඩනැගීම, දෙස් විදෙස් දෙපාර්ශවයට වාසිදායක තත්වයන් ඇතිවන පරිදි විදේශ සබඳතා පවත්වා ගැනීමජාත්‍යන්තර වෙළදාමට අදාළව අන්තර් ජාතික වෙළඳ ගිවිසුම් වලට අදාළ තොරතුරු සැපයීම හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අදාළව  සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ව්‍යාපෘති අංශයේ මූලික අරමුණු වන අතර ඒවා මෙම අංශයේ කාර්යය භාරයට අන්තර් ගත වී ඇත.

 

 

 

    word logo    විදේශ ආධාර ලබාදෙන ආයතන වල ආධාර මත ව්‍යාපෘති සමබන්ධිකරණය

 

 

2019 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරකම්

 

A.විදේශ අධාර මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය

 

01. ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ඒජන්සියේ  (JICA) අධාරමත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපාති
ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයට අවශ්‍ය උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
අරමුණ - ශාක නිරෝධයන සේවාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වා ගැනීම.
ක්‍රියාත්මක ආයතනය / වගකීම - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව/ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවාව.
විශේෂිත ක්ෂේත්‍රය - කෘෂිකර්ම ළුලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම/ අළෙවිකරණය.

තිරසාර කාෂිකර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරිම, නිරෝගී ජනතාවක් බිහිකිරීම සඳහා   උපාය මාර්ගයක් ලෙස කෘෂිකාර්මික අපනයන හා ආනයන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයන කරන ශාක හා ශාක නිෂ්පාදන සඳහා තරගකාරී මිලක් ලබාදීම, ආනයනික රට වල ජාත්‍යන්තර වෙළඳපලට අවතීර්ණ වීම සදහා ආනයනික රට වලට අවශ්‍ය කරන නව තාක්ෂණික ක්‍රම හදුන්වා දීම, පැල සහ පැල නිෂ්පාදන ආනයනයේදී ආනයනික රටවලින් තහනම් හෝ අනුමැතිය නොමැති පැල හෝ ශාක නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම වැලැක්වීම සහතික කර ගැනීම යන පරමාර්ත ඉටුකර ගැනීමට ශාක නිරෝධායන සේවයට නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ අරමුණින් ශාක නිරෝධායන සේවයට භාවිතා කරන තාක්ෂණික උපකරණ  අළුත්වැඩියාව හා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. මේ සදහා JICA ආයතනයෙන් රු.මි. 259.6 ආධාර ලබාදෙන ලදී. 

 

 
02. ආසියා අප්‍රිකා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානයේ  (AARDO ) ආධාර මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති. 
ශ්‍රී ලංකාවේ වානිජමය දෙල් නිෂ්පාදනය සදහා වූ සමාරම්භක ව්‍යාපෘතිය  
අරමුණ - පෝෂණ ගුණයෙන් අනූන ඌන භාවිත ආහාර ප්‍රවර්ධනය හා අගය දාම එකතු කිරීම. 
ක්‍රියාත්මක ආයතනය / වගකීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව/පලතුරු ප්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය
විශේෂිත ක්ෂේත්‍රය - කෘෂිකර්ම ළුලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම/ අළෙවිකරණය 
 
 
ගොවීන්ගේ දරිද්‍රතාවය අවසන් කිරීම, ආහාර නිෂ්පාදනය සදහා කාන්තා දායකත්වය ලබා ගැනීම ,  තිරසාර කෘෂිකර්මය තුලින් අහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණ තත්වය ඉහළ නැංවීම හා සාගිනි අවසන් කිරීමේ තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දෙල් වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම හා අගය එකතු කිරීමේ  ක්‍රමවේදයන් තුළින් දෙල් වගාව වානිජමය වශයෙන් පුළුල් කිරීමේ අරමුණු ඇතිව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත. 2017 සිට 2019 වසර තුලද ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය ආසියනු  අප්‍රිකානු ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානයේ (AARDO) රු.මි. 6 අධාර යටතේ  ක්‍රියාත්මක කිරීම. 
 
03. කොරියා ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිත ආයතනය (KOICA) ආධාරමත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති
 
ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවාව නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
 
අරමුණ - කොළඹ වරාය තුල ශාක නිරෝධායන සේවය ශක්තිමත් කිරීම.
 
 ක්‍රියාත්මක ආයතනය / වගකීම - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව/ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය
 
විශේෂිත ක්ෂේත්‍රය - කෘෂිකර්ම ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම/ අළෙවිකරණය 
 
 

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාතික ගුවන් තොටුපලේ ශාක නිරෝධායන සේවය ශක්තිමත් කිරීම සහ කොළඹ වරාය තුල ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කර පවතින ගොඩනැගිලි පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් එම භූමිය තුල අවශ්‍ය පහසුකම් සහිත නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම, කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම, විද්‍යාගාර පහසුකම් ඇතිකිරීම වැනි කාර්යය පදනම්කර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය  KOICA ආයතනයේ ආධාරමත රුමි. 54.822 අධාරමත 2019-2021 ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. 

 

04.  ජාත්‍යන්තර කෘෂිකර්මය සඳහා වු කොරියානු ව්‍යපෘති (KOPIA) යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති.
 
අරමුණ - ජාත්‍යන්තර ආයතන වල මූල්‍ය හා තාක්ෂණික උපකාර මත කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම.
 
ක්‍රියාත්මක ආයතනය / වගකීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 
විශේෂිත ක්ෂේත්‍රය -  කෘෂිකර්ම ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම

            I. හතු නිෂ්පාදන ගොවීන්ගේ අදායම වැඩි කිරීමට  නිෂ්පාදනය සහ උපයෝගීතාවය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (Development of Production & Utilization technology for income increase of mushroom farmers)

            මෙම ව්‍යාපාතිය ශ්‍රී ලංකාව තුල ආහාර සඳහා වන හතු නිෂ්පාදනය වැඩිකර ගොවීන්ගේ අදායම වැඩි කිරීමත්, තත්වයෙන් උසස් හතු නිෂ්පාදන වෙළඳපල තුල සුලභ කිරීමත් අරමුණුකර ඇති අතර, මෙමගින් හතු නිෂ්පාදන ගොවීන් 800 ක් පුහුණූ කිරීමත්, නව ප්‍රබේධ වගාකරන ගොවිපලවල් 175 ක් ඇති කිරීමත් අගය එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදන ඇති කිරීමත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක කර ඇත.  මේ සදහා KOPIA අරමුදල් යටතේ වසර 3ට Us $ 195,000 ද, දේශීය අරමුදල් Us $ 68,000 ද ඇතුළුව වෙන්කරන මුළු ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය Us $ 263,000  ක් වේ. 2017-2019 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මකවේ.

 II. ගොවිපල පදනම්කරගත් මිරිස් අභිජනන බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (Establishing Farm Based Chili Hybrid Seed Production System in Sri Lanka)

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2019 සිට 2021 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, වැඩි අස්වනු ඉලක්ක කරගත් (›35/ha) රෝග හා පළිබෝධ වලට ප්‍රතිරෝධී නව මිරිස් ප්‍රභේද බීජ නිෂ්පදනයත්, වාර්ෂිකව ගම්මාන ඉලක්ක කරගත් මිරිස් අභිජනන බීජ කි.ග්‍රෑම් 300 වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනයත්,  ගොවීන් තම ගොවිපල් වලින් ලබාගන්නා අස්වැන්න සහ සත්‍යවශයෙන් ලබාගත හැකි අස්වැන්න අතර පවතින අස්වනු වෙනස අවම කිරීමටත් ඉලක්ක කර ඇත. මේ වන විට ආනයනය කරන දෙමුහුම් මිරිස් බීජ ප්‍රමාණය 50 % දක්වා අඩු කිරීම අරමුණු කර මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියත්මක වේ. කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රියාමක කරන අතර, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන වසර 03 සඳහා KOPIA අරමුදල් යටතේ U$ 105,000 ක් සහ දේශීය අරමුදල් යටතේ US $ 60,000 වැය කිරීමට ඇස්මේන්තු කර ඇත. 2019 වසර සඳහා  ඇ.ඩො. 35,000 වෙන් කර ඇත.

III. ලූණු බීජ නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය (Follow-up Management of High Quality Onion Seed Production Demonstration Village) 2018-2019 වර්ෂවල කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටත‍ෙක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

 කෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. 2018-2019 දක්වා ක්‍රියාත්මක දෑ අවුරුදු ව්‍යාපෘතියකි. 2019 වර්ෂය සඳහා ඇ.ඩො. 10,000 වෙන්කරන ලදී.

IV. ශ්‍රී ලංකාවේ සෝයා බෝංචි පලදායිතාවය වැඩිකිරීමේ වයෘපෘතිය (Development of Technology to Increase Soya bean Productivity in Sri Lanka) 2018-2020 වර්ෂවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා ඇ.ඩො. 35,000 වෙන් කර ඇත.

V. ජමනාරං ළුලදායිතාවය වැඩිකිරීම හා ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවින්ගේ අදායම වැඩි කිරීම ( Increase farmers Income of Sri Lanka by Improving Quality and Productivity of Mandarins) 2018-2020 ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. කෘසිකැර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. ව්‍යාපෘතිය සදහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ඇ.ඩො. 35,000 වේ.

 

05.  “ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකර්ම සහයෝගිතා මුල පිරුම” (AFACI) සංවිධානයේ ආධාර මත  ක්‍රියාත්මක  ව්‍යාපෘති.

            I. දේශීයව යෝග්‍ය කෘෂිකාර්මික සමෝධානික ක්‍රියාකාරකම් සහ ආරක්ෂිත කෘෂි නිෂ්පාදන තොරතුරු ක්‍රමවේදය දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. (Development of Locally Appropriate GAP Programme and Agricultural Produce Safety Information system)

            මෙම ව්‍යාපාතිය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රියාත්මකකරනු ලබන අතර, 2018-2020 දක්වා වසර 03 ක් ව්‍යාපෘතියකි. වැය කිරිමට නියමිත මුළු මුදල ඇ.ඩො. 50,000 වේ.‍ෙ

II. ධාන්‍ය බෝග සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමුකරමින් ක්ෂේත්‍ර බෝග  සංවර්ධනයට  සුළු පරිමාණ සහ මධ්‍යපරිමාණ ගොවිපලවල් ඉලක්ක කර යාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයන් වර්ධනය කිරීම සහ ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. (Development and Popularization of Mechanization Practices for Field Crop Targeting Small and Medium Scale Farmers with Special Attention to Pulse Crops)

            මෙම ව්‍යාපෘතිය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර, 2018 සිට 2020 දක්වා වන අවරුදු 03 ක ව්‍යාපෘතියකි. වැය කිරිමට නියමිත මුළු මුදල ඇ.ඩො. 30,000 වේ.

III. වැඩි දියණු කරන ලද  නූතන තාක්ෂණික ක්‍රම සහ අනුගත කිරීම් තුලින් තෝරා ගන්නා ලද පලතුරු බෝග වල සුළභතාවය නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය (Improvement and adaptation of modern technology for continuous availability of selected fruit crops)

අන්නාසි, පේර, අඹ, රඹුටන්, දොඩම්, ජමනාරං සහ වැල්දොඩම් වල ප්‍රමාණය ගුණාත්මය සහ  සුළභ තාවය වැඩි කිරීමත් දේශීය දේශගුන තත්වයන්ට වඩාත් සුදුසු  පෙයාර්ස්, ඇපල්, ස්ට්‍රෝබෙරි, සහ ලෙමන් වල විදේශික නව ප්‍රබේද හදුන්වා දීමත් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉලක්ක කර ඇත. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ව්‍යාපාතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඇස්තමේන්තු මුදල ඇ.ඩො. 225,000 වේ. 2018-2020 දක්වා  ක්‍රියාත්මක තුන් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියකි.

IV. ආසියාතික කලාපයේ සංක්‍රමික වසන්ගත අධ්‍යන සහ ඒකාබද්ධ කෘමිපළිබෝධ කළමනාකරණය තොරතුරු හුවමාරු ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැගීමේ ව්‍යාපෘතිය. (Construction of Epidemiology Information Interchange system for Migratory Disease and insect pests in Asia Region (IPM) ව්‍යාපෘති කාලය 2013-2019 වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු  මුළු මුදල ඇ.ඩො. 50,000 වේ

V. උද්‍යාන බෝග සදහා  පසුඅස්වනු තාක්ෂණයට ආදර්ශ අත්පොතක් සහ ජාලයක් ස්ථාපිත තිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. (Establishment of Network and Model Manual on Post Harvest Technology of Horticulture Crops) ව්‍යාපෘති කාලය 2016-2018 වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු මුළු මුදල ඇ.ඩො. 30,000 වේ.

VI. ජාතික වශයෙන් වැදගත් වඩාත් ගුණාත්මයෙන් යුතු අහාර බෝග බීජ සහ  කෘෂි තාක්ෂණ හුවමාරු ආදර්ශ ව්‍යාපෘතිය (Demonstration Project to Distribute National Superior Seeds of Food Crops and Transfer Agricultural Technology (Seed Extension Project) ව්‍යාපෘති කාලය 2016-2018 වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු මුළු මුදල ඇ.ඩො. 42,000 වේ.

VII. ජලජ මාධ්‍යතුල වෛරස් වලින් තොර බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය කිරීමේ තාක්ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. Technology Dissemination of virus Free Seed Potato Production Using Hydroponic Production System (Seed Potato) ව්‍යාපෘති කාලය 2019-2020 වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු මුළු මුදල ඇ.ඩො. 14,000 වේ.

VIII. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සකස්කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. (Agricultural Product Processing and Development) 2019-2021 කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, මූලික අවස්තාවේ ඇත.

IX. දියුණු සහ නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන තෝරාගත් පලතුරු බෝගවල සුලභ තාවය වැඩි කිරීම සදහා වූ ව්‍යාපෘතිය. මේ යටතේ  ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීම, පලතුරු පරිබෝජනය වැඩිකිරීම, පලතුරු අපනයනය වැඩි කිරීම ගුණාත්මයෙන් ඉහළ පලතුරු සුලභතාවය වැඩි කිරීම අරමුණූ කර ඇත. (Improvement and adoption of modern technology for continuous availability of selected fruit crops-Increase the farmer income and increase the fruit consumption increase the exportation with high quality, increase fruit availability) 2018-2020 වර්ෂ තුල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි. වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු මුළු මුදල ඇ.ඩො. 225,000 වේ.

 

06.  “එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ” (FAO) ආධාර මත  ක්‍රියාත්මක  ව්‍යාපෘති.

I. ශ්‍රී ලංකාවේ පලතුරු අගය දාම ක්‍රියාවලිය නිෂ්පාදනය සහ වානිජකරණය යටතේ වැඩිදියනු කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමේ ව්‍යාපාතිය. (Support to Improving Production and Commercialization of Priority Fruit Value Chains in Sri Lanka)

II.බෝග කරණයේදී දේශගුණික නම්‍යතාවයන්ට අනුව ආරක්ෂාකාරීව වැඩි වැඩියෙන් වගා කිරීමට  තිරසාර උපායමාර්ග යෙදවීමේ ව්‍යාපෘතිය.(Save and Grow Approach–Regional Strategies on Sustainable and Climate Resilient  intensification of Cropping system) ව්‍යාපෘති කාලය  2017-2020

III. ගෝලීය වශයෙන් වැඳගත් කෘෂිකාර්මික උරුමයක් ලෙස පලුගස්වැව දියඇල්ල ග්‍රාමීය වැව පිහිටුවීම (Declaration of Palugaswewa Cascade tank –village  System as a Globally important Agricultural Heritage)

 

 

07. දකුණු ආසියානු කලාපිය සංවර්ධන සහයෝගිතා සංවර්ධන අරමුදල (SDF) මත  ක්‍රියාත්මක  ව්‍යාපෘති.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ (SAARC) කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට කුඩාපරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර  පදනම් කරගත් අගයදාම ව්‍යාපෘතිය  (Livelihood enhancement of the small farmers in SAARC region through small scale Agro-business Focusing on value Chain)

අරමුණ - මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීම හා ඒ තුලින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම, කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය තුලින් රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමෙන් ග්‍රාමීය කාන්තාවන් බල ගැන්වීම සහ ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ පවතින දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදනවල අගයදාම සංවර්ධනය කිරීමයි. 

ක්‍රියාත්මක ආයතනය / වගකීම - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව/ව්‍යාපෘති අංශය

විශේෂිත ක්ෂේත්‍රය - කෘෂිකර්ම ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම/ අළෙවිකරණය 

ග්‍රාමීය සංවර්ධනයේදීත්, ග්‍රාමීය රැකියා උත්පාදනයේදීත් කෘෂි සැකසුම් ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රධාන සංඝටකයක්  බව සාක් කලාපීය රැස්වීමේදී ගත් තීරණයක් මත අගයදාම සංවර්ධනය තුලින් කලාපීය රටවල සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය සාක් රටවල් 8 ක ක්‍රියාත්මක කරන බහු පාර්ශවීය ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සාක් සංවර්ධන අරමුදල් යටතේ 2018 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව තුලද  ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව උදාවිය.  අවුරුදු 02 ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, 2018 වර්ෂය සඳහා රු. මි. 20.388 සහ 2019 වර්ෂය සඳහා රු.මි. 8.241 ලැබීමට නියමිතව ඇත. ශ්‍රි ලංකා රජයේ ඊට දායක මුදල 2018 වර්ෂය සඳහා රු.මි. 2.139 සහ 2019 වර්ෂය සඳහා රු.මි. 2.139 වේ.

B. විදේශ රටවල්/ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ අත්සන් කරන ලද (2015 සිට මේ දක්වා) ද්වීපාර්ශවීය හා බහුපාර්ශවීය අවබෝධතා ගිවිසුම් සම්බන්ධීකරණය.

  1. 1.ශ්‍රී ලංකාවෙන් චීනයට කෙසෙල් අපනයනයේදී ශාක ස්වස්තතා අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ චීනයේ ගුණාත්මක සුපරීක්ෂණය. විමර්ශණය සහ නිරෝධියනය පිළිබඳ පොදු පරිපාලනායතනය හා ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂීකර්ම අමාත්‍යාංශය අතර සම්මුතිය.
  2. 2.ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂීකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඊජිප්තුවේ කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය අතර කෘෂීකර්මය හා ඊට අදාල ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගීතාවය වෙනුවෙන් අවබෝධතා ගිවිසුම.
  3. 3.ජපානයේ දියුණු කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගැනීමේ අරමුණින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වල්පිට ගොවිපලෙහි අධිතාක්ෂණ කෘෂිකර්ම පුහුණූ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අවබෝධතා ගිවිසුම.
  4. 4.ශ්‍රී ලංකාවේ කෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව හා මැලේසියාවේ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සංවර්ධන ආයතනය සමඟ ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ පද්ධතියේ විද්‍යාඥයින්ගේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අත්පත් කර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුම.
  5. 5.ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා  බංග්ලාදේශයේ කෘෂිකාර්ම අමත්‍යාංශය අතර කෘෂීකාර්මික  සහයෝගිතාවය පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම.
  6. 6.අන්තර් ජාතික වී පර්යේසණ ආයතනයේ දේශීය කාර්යලෙයෙන් හා අන්තර් ජාතික වී පරයේෂණ ආයතනය අතර ගිවිසුම.
  7. 7.ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති සභාව, කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයතු, පශුසම්පත් සංවර්ධන, විරිමාර්ග හා ධිවර සහ ජලජ සමපත් අමාත්‍යාංශය හා පිලිපීණයේ  ලොස් බානෝස් විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම.

C. අන්තර් ජාතික වැඩමුළු/සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානයකර පැවැත්වීම

  1. “සාක් සාමාජික රටවල තිරසාර කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ කලාපීය විශේෂඥයින්ගේ උපදේශාත්මක හමුව” සියළුම සාක් රටවල් (08)  නියෝජනයකරමින් නියෝජිතයින්ට ආරිධනයෙන් මෙම වැඩමුළුව 2019.10.23- 25 කොළඹදී පවත්වන ලදී.
  2. ආසියා හා ශන්තිකර කලාපයේ එකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ (CIRDAP) සමාජිකත්වය දරණ රටවල් 15 ක  ඉහල මට්ටමේ නිලධාරීන්  විධායක කමිටු රැස්වීමට සහභාගි වූ අතර, ඒ ඒ රටවල කෘසෂිකර්ම විශය භාර අමාත්‍යවරු හෝ ඔයුන් වෙනුවෙන් නියෝජිතියින් මෙහෙයුම් කවුන්සිලයට සහභගිවිය. මෙම රැස්වීම් 02 ක 2019.10.08 -11 දක්වා කාලයේදී පවත්වනු ලැබිණ.

D. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති සඳහා අධාර ලබාගැනීම හා අදාළ ආයතන/ සංවිධාන  සමඟ සම්බන්ධීරණය සඳහා වාර්ෂික දායක මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.

ආයතනය/සංවිධානය

2019 වර්ෂය තුළ  ගෙවීමට කටයුතු කර ඇති දායක මුදල

FAO - එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය

US $ 83,916.85

EUR 58,345.57

AARDO - ආසියා අප්‍රිකා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය

US $ - 28,900

APPPC - ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ශාක සංරක්ෂණ කොමිසම

US $ 834 

CIRDAP - ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

US $ 17122  

 

 

2020 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

 

දායක මුදල් ගෙවීම

2020 ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.මි.)

දායක මුදල් ගෙවීම

FAO - එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය

26.46

AARDO - ආසියා අප්‍රිකා ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය

5.33

APPPC - ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ශාක සංරක්ෂණ කොමිසම

0.14

CIRDAP - ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

3.0

CAPSA -

5.67

ITPGRFA -

0.4

උප එකතුව

41.00

ජාත්‍යන්තර වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ

7.00

APO - 03

12.00

ශ්‍රී ලංකාවේ වානිජමය දෙල් නිෂ්පාදනය සඳහා වූ සමාරම්භක ව්‍යපෘතිය.

1.00

එකතුව

61.00

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය