කෘෂි යෙදවුම් කළමනාකරණ අංශය

 

කෘෂිකාර්මික වශයෙන් වැදගත් වන තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ළගාකර ගැනීම පිණිසත්  ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා දේශීය ආහාර නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය හා කාබනික ගොවිතැනට අදාල යෙදවුම් තුලින් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් ඇති කිරීම සදහාත්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන මෙන්ම වෙනත් ආයතන මගින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික වශයෙන් වැදගත් වන ජාතික මට්ටමේ ප්‍රදර්ශන හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය වැඩසටහන් තුලින් මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය හා කෘෂි යෙදවුම් ආශ්‍රිත තාක්ෂණයන් හදුන්වාදීමට අදාල ප්‍රතිපත්ති සකස්කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු ඉටුකිරීමේ අරමුණින් කෘෂි යෙදවුම් කළමනාකරණ අංශය පිහිටුවා ඇත.

කාර්යභාරය

  • කාබනික පොහොර නිශ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම, සුළභතාවය ඇති කිරීම හා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම තුලින් දේශිය ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දිරිගැන්වීමට කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කාබනික පොහොර නිශ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • කාබනික කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය පිළිබදව ගොවි පුහුණු පාඨමාලාවන් සංවිධානය කිරීම, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරීම හා සහතික කිරීම පිණිස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාකදුර පිහිටි තිරසාර කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • කෘෂිකාර්මික වශයෙන් වැදගත් ජාතික උත්සව යටතේ, ජාතික වප් මගුල් උත්සවය, අලුත් සහල් මංගල්‍යය, ජාතික ගොවි සතිය හා විවිධ අමාත්‍යාංශය හා ආයතන මගින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය ලබාදිය යුතු ප්‍රදර්ශන සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • කෘෂි නිෂ්පාදනයන්හි ගුණාත්මක බව හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සදහා නවීන උපාංග හා මෙවලම් හදුන්වාදීම සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපල යාන්ත්‍රික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම සදහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම වේ බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ පොදු මහජනතාව දැනුවත් කිරීම පිණිස සජීවී ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ පළකරනු ලබන පුවත්පත් අතිරේකයන් සදහා අවශ්‍ය ආයතනික සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීම සදහා අදාළ ආයතන හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය