කෘෂි සංවර්ධන අංශය

හැඳින්වීම
කෘෂිකාර්මික නවෝදයක් තුළින් ස්වයංපෝෂිත දේශයක් ගොඩනැඟීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යභාරය තුලින් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කර ගනිමින් දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් ආහාර ආනයන වියදම් අවම කිරීම පිණිස කාලීනව යෝග්‍ය වන දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ වේ.
වගකීම් හා කාර්යභාරය
 • වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු යටතේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වෙන්කරනු ලබන  ප්‍රතිපාදනයන් උපයෝගී කරගනිමින් ප්‍රමුඛතාවය අනුව හඳුනාගත් කෘෂි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන අදාළ කෘෂි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන් හා දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අධීක්ෂණය තුලින් ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දායකත්වය ලබාදීම.  
 • කාලීනව කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය තුල ඇතිවන ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් විසඳා ගැනීම පිණිස කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 • කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය හා අදාළ වන සියළු රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය  හා පෞද්ගලික ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය මගින් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී කෘෂි කර්මාන්තයක් ගොඩ නැංවීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීම.
 • කෘෂි සංවර්ධන කාර්යභාරය වඩා ඵළදායිමත් කිරීම පිණිස කෘෂි තොරතුරු හා කෘෂිකාර්මික දැනුම මහජනතාව තුල ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික මට්ටමේ කෘෂි කාර්මික  වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

2022 ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන්

 • දීප ව්‍යාප්ත “සෞභාග්‍යා ” ගෙවතු වගා සංවර්ධන වැඩසටහන
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ජීවනෝපාය කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන්
 • කෘෂි පාදක තරුණ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන
 • අතරමැදි  කන්නයේ මුං වගා කිරීමේ සංවර්ධන වැඩසටහන
 • යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) සහතික කිරීමේ වැඩසටහන
 • තරුණ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන
 • නව කෘෂි තාක්‍ෂණික දැනුම ලබාදීම පිණිස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටම් වෙත අනුයුක්ත කළ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් පැවැත්වීම
 • වාර්ෂික බෝග නිෂ්පාදන ඉලක්ක සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඇතුලත් කළ”වාර්ෂික භෝග නිෂ්පාදන  සංඛ්‍යාලේඛන” අත්පොත සකස්කර මුද්‍රණය කිරීම

 කාර්ය මණ්ඩලය: -

 1. අතිරේක ලේකම් (කෘෂි සංවර්ධන) (වැ.බ.)            - පී. මාලතී මෙය   
 2. අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන)                                    - ජී.ජී.වී. ශ්‍යාමලී මිය
 3. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කෘෂි සංවර්ධන                   - එස්.ඒ.එස්.කේ. සේනාධීර මයා
 4. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - එස්.ඩී. කුසුම් ශ්‍රියානි මිය
 5. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - ඒ. වරුණි නිරෝෂා පෙරේරා මිය
 6. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - කේ.ඒ. ඉන්දික කුරුප්පු මයා
 7. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - ඩබ්. ඩී. රුවන් සම්පත් කුමාර මයා
 8. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - ඒ. සී.පී. ධර්මදාස මෙය
 9. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - එච්. ජී. ඩී. එන්. සෝමරත්න මෙය
 10. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - ජේ.ආර්.එස්.එම්. ජයලත් මයා
 11. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - සී.ඩී. බුලත්ගේ මිය
 12. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - එච්. එච්.ආර්. පතිරණ මෙය
 13. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - කේ.වී..එම්. උපමාලිකා මෙය
 14. සංවර්ධන නිලධාරී                                                - වී. යූ. උඩුවන මිය
 15. කාර්යාල සේවක සේවය                                        - ටී.එස්.පී. දිල්හාර මයා

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය