සැලසුම් අංශය

 

ජාතික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රෙව්ශයන් හඳුනාගනිමින් කෘෂි ක්ෂේත්‍ර1යේ සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කෙරෙන අතර, එකී සැලසුම් අමාත්‍යංශට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන හරහා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කිරීමත්, අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශන ලබා දීමත්, එම කාර්ය සඳහා වෙන් කෙරෙන ප්‍රතිපාදන අනුව මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමත් සැලසුම් අංශය විසින් සිදු කරනු ලැබේ.එහිදී පහත සඳහන් මූලික කාර්යයන් මෙම අංශය මඟින් සිදුකෙරේ.

 

 • සෑම වර්ෂකම අගෝස්තු මස අවසන් වීමට ප්‍රථම ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යාංශයේ සියළු ආයතන මඟින් නව ව්‍යාපෘති යෝජනා ලබා ගැනීම හා ඒවා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්නායකයන්ට අනුකූලව සකස් කිරීම සහ ඒ අනුව වඩා යෝග්‍ය  නව යෝජනා ලේකම් තුමාගේ අනුමැතිය සහිතව ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකිරීම.
 • විශේෂ අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව (වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් වන අයවැය කතාව අනුව )අමාත්‍යංශවෙත ඒ ඒ වර්ෂ සඳහා වෙන් කෙරෙන ප්‍රතිපාදන හා යෝජිත අයවැය යෝජනා පිළිබඳ අදාල දෙපාර්තමේන්තු / ආයතන දැනුම්වත් කර ලබා ගැන්නා ව්‍යාපෘති වාර්තා සමාලෝචනයට ලක්කර , ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර අදාල අනුමැතිය ගැනීම, වැය ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීම හා ඊට අදාල සියළු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
 • අදාළ වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වාර්ෂික අය වැය ඇස්තමේන්තු මඟින් වෙන් කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන හා විශේෂ අයවැය යෝජනා සඳහා ලැබෙන ප්‍ර1තිපාදන වලට අනුව සකස් වෙන වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලසුම් ලේකම්තුමාගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම, සංශෝදන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අනුමත වාර්ෂික සැලැස්ම ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික අය වැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම සහ ඉහත ක්‍රියාත්මක සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය.
 • ක්‍රියාත්මක සැලැස්මට අනුකුලව මාසික, කාර්තුමය හා වාර්ෂික වශයෙන් ප්‍රගති වාර්තා ලබා ගැනීම සහ මාසිකව හා කාර්තුමය වශයෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ කර්තුමය, මූල්‍ය හා භෞතික ඉලක්ක වලට සාපේක්ෂව සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගති සමාලෝචනය ආයතන අනුව සිදු කිරීම.
 • රු.මි.50 ට වැඩි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය කාර්ත්‍රමය වශයෙන් යාවත්කාලීන කර අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කිරීම.
 • ශුන්‍ය පාදක අයවැයකරණය යටතේ හඳුන්වාදුන් ආකෘති පත්‍රයට අනුව අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු වල සංවර්ධන වැඩසටහන් / ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය ( මූල්‍ය හා භෞතික ) වෙනත් ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ පුනරාවර්තන වියදම් වල ප්‍රගතිය ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මාසිකව වාර්තා කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය ඊට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන වල මාසික / කාර්තුමය ප්‍රගතිය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය , කැබිනට් මණ්ඩලය , ජනාධිපති කාර්යාලය වැනි ප්‍රගති අධීක්ෂණ අංශ වෙත යොමු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අයවැය ප්‍රකාශනය , කාර්යසාධන වාර්තාව භාෂා තුනෙන් සකස් කොට අදාළ අංශ වෙත යොමු කිරීම.
 • පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා/කමිටු රැස්වීම් (රජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව / ආංශික අධීක්ෂණ අණුකමිටු රැස්වීම්) සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා භාෂා තුනෙන්ම සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ප්‍රතිඵල පාදක මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් රාමුව සක් කිරීම සහ කාර්තුමය වශයෙන් ප්‍රගතිය ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්තා කිරීම.
 • රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලින් කෙරෙන ඉල්ලීම් වලට අදාළ දත්ත හා තොරතුරු ලබා දීම.
 • කෘෂිකාර්මික දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම.
 • අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම , මෙහෙවර හා අරමුණු ලඟාකර ගැනීම සඳහා සියළු සංවර්ධන වැඩසටහන් මෙහෙය වීම.

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය