2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතට අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු නිලධාරියා හා නම් කළ නිලධාරියා

 

pdf set

 

අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වල තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ හා නම් කළ නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

බාගත කරන්න

 

 

තොරතුරු පනත අනුව විස්තර දැනගැනීම සදහා අමතන්න

දුරකථන : +94-11-2034300 (4518)

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය