2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතට අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු නිලධාරියා හා නම් කළ නිලධාරියා

 

අමාත්‍යාංශය

නම් කළ නිළධාරියාගේ නම හා තනතුර

දුරකථන අංකය

තොරතුරු නිළධාරියාගේ නම හා තනතුර

දුරකථන අංකය

ජංගම

රාජකාරී

 

ජංගම

රාජකාරී

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, ගොවිජන මන්දිරය, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල

එච්.නිලක්ෂි එන්. ගුණසේකර මිය,

අතිරේක ලේකම්

(පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන)

0712284308

0768186605

addlsecadmin

@agrimin.gov.lk

0112034311

Extension: 4311

Fax-0112886509

ප්‍රියංගා එච්. හදුන්හේව මිය


ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

(පාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන)

0715353327

0112034327

Extension:

4327

Fax-0112868910

rtiagrimin

@gmail.com

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, “ගොවිජන මන්දිරය”, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල

මහේෂ් ගම්මම්පිල මහතා

අතිරේක ලේකම්

(පාලන)

 

dvpfertilizer

@gmail.com

 

0112034366

 

බී.ජී.අනූෂා මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

 

 

0112034362

Fax-0112886510

addsec_fertilizer

@agrimin.gov.lk

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

80/5, “ගොවිජන මන්දිරය”, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල

ටී.එම්.ඩබ්.එස්.සමරදිවාකර මහතා

(අතිරේක ලේකම්)

0718611090

stse.clivestock

@gmail.com

0112883850

Fax-0112883991

මේනකා පී. අබේරත්න මිය

අතිරේක ලේකම්

(පාලන)

 0774967159

info@livestock.gov.lk

0112883982

Fax-0112883985

  

 pdf set

 

අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන වල තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ හා නම් කළ නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

බාගත කරන්න


 

තොරතුරු පනත අනුව විස්තර දැනගැනීම සදහා අමතන්න

දුරකථන : +94-11-2034300 (4518)

 

  

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය