වෙනත් තොරතුරු

 

pdf set
කෘෂි තාක්ෂණ අංශයේ විෂය පථයන් වලට අදාල තොරතුරු පවත්වාගෙන යනු ලබන කාර්යයන්
pdf set
ව්‍යාපෘති අංශය මඟින් මේ වන විට සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන ව්‍යාපෘති
pdf set
වෙළඳ හා ආයොජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ අංක 01/2018 යටතේ ලබාගත් සහනදායී මෝටර් රථ බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය
මානව සම්පත් කළමනාකරණය

pdf set

 

01. 2018.12.31 දිනට අනුමත,තථ්‍ය,පුරප්පාඩු,අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ තොරතුරු
02. කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය
03. ස්ථාන මාරු වීම් පිළිබඳ විස්තර
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ විධායක නිලධාරී සේවා ගණය(නීති නිලධාරී) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය.
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙහි  කළමනාකාර සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය - 3 සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

ශ්‍රේණි උසස් කිරීම
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙහි පිළිගැනීමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා කොන්ත්‍රාත් පඳනම මත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ  ප්‍රාථමික  - ශිල්පීය නොවන නිලධර ගණය සඳහා වන බඳවාගැනීමේ පටිපාටිය
 
 
 pdf set
වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ අංක 01/2018 යටතේ ලබාගත් සහනදායී මෝටර්  රථ බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය
pdf set
ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදලට අදාල තොරතුරු

01.ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - ව්‍යාපෘතීන්

02.ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාශය       - ව්‍යාපෘතීන්

03.දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල                     - ව්‍යාපෘතීන්  

04.වෙනත් ආයතන                                 - ව්‍යාපෘතීන්

බාගත කරන්න
pdf set
වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2018 යටතේ ලබාගත් සහනදායී  මෝටර් රථ බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර
pdf set
වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2018 යටතේ ලබා ගත් සහනදායී මෝටර් රථ බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර
pdf set
වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2018  යටතේ ලබා ගත් සහනදායී මෝටර් රථ බලපත්‍ර පිළිබඳ විසත්ර

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය