අයවැය තොරතුරු

 මූල්‍ය ප්‍රගතිය 2018 මාර්තු මස අගට

 බාගත කිරීම

 මූල්‍ය ප්‍රගතිය  2018 ජුනි මස අගට

 බාගත කිරීම

pdf set

 ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය විසින් තෙවන හා   සිව්වන කාර්තුවට අදාළව මෙහෙයවන වැඩසටහන් වල   ප්‍රගතිය

 බාගත කිරීම

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය