කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ප්‍රසම්පාදන තොරතුරු

 

  2017

අනු අංකය

ප්‍රසම්පාදන‍යේ නම

පිරිවැය

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය

 

වර්තමාන තත්ත්වය (ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගැනීමේ සිට ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ විස්තර)

01.

ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2017 සඳහා පළතුරැ පැළ සැපයීම.

79,605,500.00

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

පුවත්පත් නිවේදන පල කිරීම - 2017.08.01

2017.07.20 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

02.

පළතුරැ ගම්මාන වැඩසටහන 2017 සඳහා පළතුරැ පැළ සැපයීම.

82,757,410.00

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

පුවත්පත් නිවේදන පල කිරීම - 2017.08.25

2017.08.23 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

03.

පරිගණක සැපයුම්, සවිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම.

11,615,625.00

ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම.

2017.11.15 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

 

 

 

 2018

අනු අංකය

ප්‍රසම්පාදන‍යේ නම

පිරිවැය

 

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය

 

වර්තමාන තත්ත්වය (ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගැනීමේ සිට ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ විස්තර)

පළමු කාර්තුව        

01.

රසායනික පොහොර ප්‍රසම්පාදනය

රු. මිලියන 3,011.58

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

2018.03.31 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

දෙවන කාර්තුව

අනු අංකය

 

ප්‍රසම්පාදන‍යේ නම

වර්ගය

 

     ප්‍රමාණය

(මෙට්‍රික්ටොන්)

 

    

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය

 

වර්තමාන තත්ත්වය (ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගැනීමේ සිට ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ විස්තර)

01.

රජයේ පොහොර සමාගම් 2 සඳහා (වී සඳහා)රසායනික පොහොර ප්‍රසම්පාදනය (අප්‍රේල් මාසය)

Urea(G)

24,000

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

2018.03.15 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

TSP

18,000

MOP

18,000

02.

රජයේ පොහොර සමාගම් 2 සඳහා (වී සඳහා)රසායනික පොහොර ප්‍රසම්පාදනය (ජුනි මාසය)-

Urea(G)

18,000

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

2018.06.01 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

MOP

6,000

තෙවන කාර්තුව

01.

රජයේ පොහොර සමාගම් 2 සඳහා (වී සඳහා)රසායනික පොහොර ප්‍රසම්පාදනය (අගෝස්තු මාසය)

Urea(G)

30,000

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

2018.06.22 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

MOP

3,000

TSP

15,000

02.

රජයේ පොහොර සමාගම් 2 සඳහා (වී සඳහා)රසායනික පොහොර ප්‍රසම්පාදනය (සැප්තැම්බර් මාසය)

Urea(G)

54,000

ජාත්‍යන්තර තරගකාරී ලංසු කැඳවීම.

2018.07.16 දින වන විට ලංසු ප්‍රදානය කර අවසන් කර ඇත.

Urea (P)

6,500

TSP

15,000

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය