කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   තීරණ සහ ප්‍රතිපත්ති

 

pdf set  
 2022 වර්ෂයට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ පිළිබඳ තොරතුරු
pdf set
 මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර 2022
pdf set
  මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර (2018.07.28) දිනෙන් පසු
pdf set 
 2017 වර්ෂයට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ පිළිබඳ තොරතුරු
pdf set
 මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර ( 2018.12.31 දිනට )
pdf set
2018 වර්ෂයට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ පිළිබඳ තොරතුරු
pdf set
2019 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ තොරතුරු
pdf set
මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර
pdf set
2019 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුවට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ තොරතුරු
pdf set
මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර
 
pdf set

මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර - 2019

බාගත කරන්න

pdf set

2019 වර්ෂයේ යෙවන කාෙෂවුට අදාල අමාෙය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ යොරතුරු

බාගත කරන්න

pdf set

 

මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් යොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර

 

 

 pdf set

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ අංක 8(1) යටතේ ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

බාගත කරන්න

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය