ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

pdf set

අතිරේක පුවත්පත් දැන්වීම 

යූරියා (ග්‍රැනුලර් සහ ප්‍රිල්ඩ්) පොහොර ලබා ගැනීම සඳහා ලංසු (IFB) සඳහා ආරාධනා - Download

pdf set

ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සපයනු ලබන ණය ආධාර සහ ඉන්දියානු රේඛීය ණය පහසුකම් යටතේ 2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා රසායනික පොහොර ලබාදීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශය

 

Urea Guideline Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies - CFC Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies CCF Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CCF
Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CFC Appendix 03 - Required Man Hours CCF Appendix 03 - Required Man Hours CFC Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CCF
Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CFC Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CCF Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CFC Appendix 06
Appendix 07 Appendix 08 Appendix 09

 

 

 

excel icon
Draft 02 of the EOI summery of  Eco-Friendly Locally Manufactured Fertilizer for Paddy Cultivation in Maha Season 2022/23 - බාගත කිරීම
excel icon
Draft EOI summery of Purchase of Eco-Friendly Locally Manufactured Fertilizer for Paddy Cultivation in Maha Season 2022/23 - බාගත කිරීම
 
"Please informed if there any issue/alternation when comparing this draft summery with your EOI submission  , to the following email before 21st September 2022 at 4.00pm."
Phone :  0112883823

image001

Notice

 

State Ministry of Production, Supply and Regulation of Organic and Natural Fertilizer

 

Pre-qualification Document Importation of Organic Fertilizer (Amended 29.06.2021) - PDF

Pre-qualification Document Importation of Organic Fertilizer (Amended 29.06.2021)  - Word

 

Special notice:

Nitrogen amount given has been calculated as follows. 
Per hectar of Paddy needs 55 Kg of Nitrogen and hence for the 500000hectar of Paddy needs 27500mt of Nitrogen. 
When it comes to 10% Nitrogen by mass above quantity will be 275000mt of that kind of Fertilizer. However, product efficiency may reduce the amount of need and hence product certificates and recommendations will be considered at the bidding stage to calculate the Unit cost.

 

SPECIFICATION FOR STERILIZED SOLID ORGANIC FERTILIZER

 

SPECIFICATION FOR POTASSIUM CHLORIDE (FERTILIZER GRADE) (First Revision)

 

SPECIFICATION FOR LIQUID ORGANIC FERTILIZERS

 

Contract No: SMOF/OFPR/2021/1

2021.06.18

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය