ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

pdf set

ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සපයනු ලබන ණය ආධාර සහ ඉන්දියානු රේඛීය ණය පහසුකම් යටතේ 2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා රසායනික පොහොර ලබාදීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශය

 

Urea Guideline Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies - CFC Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies CCF Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CCF
Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CFC Appendix 03 - Required Man Hours CCF Appendix 03 - Required Man Hours CFC Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CCF
Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CFC Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CCF Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CFC Appendix 06
Appendix 07 Appendix 08 Appendix 09

 

 

 

pdf set

මිල ගණන් කැඳවීමයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

DPJ ගොඩනැගිල්ලෙන් ගලවා ඉවත් කරන ලද Partition උපාංග හා වෙනත් ද්‍රව්‍ය විකිණීම.

 

නිවේදනය - සිංහල

අයදුම්පත - සිංහල

 

excel icon
Draft 02 of the EOI summery of  Eco-Friendly Locally Manufactured Fertilizer for Paddy Cultivation in Maha Season 2022/23 - බාගත කිරීම
excel icon
Draft EOI summery of Purchase of Eco-Friendly Locally Manufactured Fertilizer for Paddy Cultivation in Maha Season 2022/23 - බාගත කිරීම
 
"Please informed if there any issue/alternation when comparing this draft summery with your EOI submission  , to the following email before 21st September 2022 at 4.00pm."
Phone :  0112883823

pdf set
2022/23 මහ කන්නය සඳහා වී වගා කිරීමට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර (MOP) ප්‍රසම්පාදනය කිරීම
 
දැන්වීම - බාගත කිරීම
 
MOP Bidding Doc - බාගත කිරීම
 
EOT Advertisement - බාගත කිරීම
pdf set
2022/23 මහ කන්නය සඳහා යූරියා  ප්‍රසම්පාදනය
ලංසු අංකය : MoA/Proc/02/Urea/2022 Maha
 
 
 
Urea Bidding Doc - බාගත කිරීම
 
 
Clarification for Urea Procurement 2022 - බාගත කිරීම
 
pdf set
2022/23 මහ කන්නයට ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් පොහොර ප්‍රසම්පාදනය කිරීම - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
ලංසු අංකය : MoA/Proc/7/TSP/2022Maha
 
 
 
 
 
 
pdf set

 

මිල ගණන් කැඳවීමයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

වාහනවලින් ඉවත් කරනු ලබන අබිලි ද්‍රව්‍ය, ටයර්, විෂබීජ නාශක දියර හිස්කෑන් හා කාඩ්බෝඩ් විකිණීම.

2022.06.08

නිවේදනය - සිංහල

අයදුම්පත - සිංහල

 

word_logo.png

ලංසු ලේඛනය

2022.04.18

නිවේදනය - සිංහල

pdf set

ලංසු කැදවීම

MINISTRY OF AGRICULTURE

Supply of 7000 tablet personal computers

2022.03.22

නිවේදනය - ඉංග්‍රීසි

 

pdf set

පොටසියම් ක්ලෝරයිඩ් (ස්වභාවික ඛනිජ) පොහොර සම්පාදනය සදහා ලංසු ආරාධනා

2022.03.16

නිවේදනය 

pdf set

2022/2023 වර්ෂය සදහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සතු වාහන රක්ෂණය කිරීම

2022.03.07

නිවේදනය 

 

word_logo.png

වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර සේවා කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම-2022

2022.02.14

මිල ගණන් කැඳවීම

 පිරිවිතර 1 

පිරිවිතර 2

 

word_logo.png 

ලංසු කැදවීම

MINISTRY OF AGRICULTURE 

 

Maintenance works of premises under theMinistry Of Agriculture  Covered Area (Govijana Mandiraya, Officer’s quarters at Narahenpita , Mattegoda And  SadaNivasa  –Narahenpita) And other premises under the MinistryOf Agriculture

03.02.2022

 

Paper Advertisement - English

 

pdf set 

 

PROCUREMENT NOTICE 

07.12.2021

Request For Expressions of Interest

Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)IDA6346 LK

Ministry of Agriculture

 

Consulting Services to Prepare a Agro-ecological Landscape Resilience Plan in the Hambanthota District HSA

 

Reference No: LK-MOA-241953-CS-LCS 

 

Paper Advertisement - English

 

FINAL ISSUED REOI - English

 

TOR - Reference LK-MOA-241953-CS-LCS - English

 

TOR - Reference No LK- MOA-241953-CS-LCS - English

 

word_logo.png 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

2021.11.25

 

2022 වර්ෂය සඳහා වෙළඳපොළ මිල සැඳහුම් ක්‍රමය යටතේ භාණ්ඩ, සේවා සහ වැඩ කොන්ත්‍රාත් සැපයීම වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන්/කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස් සහ කොන්දේසි සිංහල

අයදුම්පත්‍රය සිංහල

                   English

 

image001

 

ලංසු කැදවීම

 

2021.10.13

 

 

 

“Bid document for  comprehensive annual maintenance for  servers for a period of 1 year – Ministry of Agriculture”

 

නිවේදනය  - ENGLISH

 

 

image001 

ලංසු කැදවීමේ ආරාධනය

 2021.10.08

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය සදහා කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කිරීම


කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්,ළුණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය (කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය)

 

කොන්ත්‍රාත් අංකය: SMFI/2/D/9/4/SOFTWARE/2021

 

 

නිවේදනය 

 

image001 

 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

 

 2021.10.04

 

 

 

DPJ ගොඩනැගිල්ලෙන් ගලවා ඉවත් කරනලද  ගැල්වනයිස්(C-Channel) තොගය විකිණීම සදහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම

 

නිවේදනය - 1 කොටස , 2කොටස

අයදුම්පත

 

 

 word logo

 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

 

 2021.09.30

 

 

 

Inviting Quotation for Design a Website and System Development

 

Notice - English

 

 

 

 

 

 image001
image001

 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම
කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එලවළු, පලතුරු, මිරිස් ළුණු සහ අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

 

10.08.2021

 

නිවේදනය

 

image001

 

ලංසු කැදවීම

Ministry of Agriculture

Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP) - Credit no: 6346LK

Rehabilitation of WagayakkulamaWewa at Ulagalla Cascade in Anuradhapura District  and  Modernization of Thambuththa Agrarian Service Centre in Kurunegala District 

 

2021.08.06

 

 

 

Notice - English

ඇමුණුම 

 

image001 

 

ලංසු කැදවීම

 

Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP) - Credit Number: 6346LK Procurement of 95 Nos of Multi Choppers

Procurement of 189 Nos of Lowland power weeders & 95 Nos of Drum Type manual seeders Procurement of 189 Nos of Walk behind type paddy transplanters

2021.07.16

 

Notice - Sinhala

 

image001

 

මිල ගණන් කැදවීමයි


භාවිතාකර ඉවත්කරන ලද ටයර් විකිණීම
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

08.07.2021

නිවේදනය

 

image001

Notice

 

State Ministry of Production, Supply and Regulation of Organic and Natural Fertilizer

 

Pre-qualification Document Importation of Organic Fertilizer (Amended 29.06.2021) - PDF

Pre-qualification Document Importation of Organic Fertilizer (Amended 29.06.2021)  - Word

 

Special notice:

Nitrogen amount given has been calculated as follows. 
Per hectar of Paddy needs 55 Kg of Nitrogen and hence for the 500000hectar of Paddy needs 27500mt of Nitrogen. 
When it comes to 10% Nitrogen by mass above quantity will be 275000mt of that kind of Fertilizer. However, product efficiency may reduce the amount of need and hence product certificates and recommendations will be considered at the bidding stage to calculate the Unit cost.

 

SPECIFICATION FOR STERILIZED SOLID ORGANIC FERTILIZER

 

SPECIFICATION FOR POTASSIUM CHLORIDE (FERTILIZER GRADE) (First Revision)

 

SPECIFICATION FOR LIQUID ORGANIC FERTILIZERS

 

Contract No: SMOF/OFPR/2021/1

2021.06.18

image001

 

දැන්වීම

 

COVID-19 හදිසි තත්ත්වය මත ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් යටතේ ලෝක බැංකු  ආදාර මත ගබඩා පහසුකම් ඇති කිරීම - ලංසු විවෘත කිරීම .

 

2021.05.28

 

නිවේදනය

ඇමුණුම 

image001

දැන්වීම

2020/2021 වර්ෂය සදහා බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිර ගොඩනැගිල්ල සදහා ආරක්ෂක සේවාව සපයා ගැනීම.
MOA /NCB /05/2021- Security Service

2021.05.19

නිවේදනය

pdf set 

 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම - කාලය දීර්ඝ කිරීම
කුඩා පරිමාණ ගොවින් සදහා ගබඩා පහසුකම් ඉදිකිරීම

2021.05.07

 

නිවේදනය

 

pdf set

ලංසු ආරාධනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය (පොහොර නිෂ්පාදන හා සැලසුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය)

සී /ස ලංකා පොහොර සමාගම
2021/ 22 වර්ෂය සදහා සී /ස ලංකා පොහොර සමාගමේ උද්‍යාන සේවාවන් පවත්වාගෙනයාම සදහා ලංසුව
ලංසු අංක : 2021/22/CFC/හ්ප්ට්/ගස්/01

නිවේදනය

pdf set 

ලංසු කැදවීම

කුඩා පරිමාණ ගොවින් සදහා ගබඩා පහසුකම් ඉදිකිරීම

Notice - Sinhala

 

Notice - English

 

Eastern Province

North Central Province

Southern Province

Central Province

Uva Province

Sabaragamuwa Province

Western Province

Northern and North Western Province

 

 

2021.04.19

 

pdf set

2021/2022 වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යාංශ වාහන රක්ෂණය කිරීම

2021.04.07
MOA/Shopping/04/2021

නිවේදනය

pdf set

 

CLIMATE SMART IRRIGATED AGRICULTURE PROJECT (CSIAP)

Obtaining Vehicles on Rental Basis

2021.04.06

නිවේදනය

 

pdf set

 

Credit no.63460 

Climate Smart Irrigated Agriculture Project (CSIAP)

Improvement of Quarters No.54 of FCRDI as a Hostel and Construction of Farmer Field School at Thirappane DS Division

2021.04.06

නිවේදනය

 

pdf set

 සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ ආරක්ෂක සේවාව සැපයීම සදහා ලංසු කැදවීම.

පොහොර නිෂ්පාදනය හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමි නාශක භාවිත නියමක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

2021/22 වර්ෂය
ලංසු අංකය : 2021/22/CFC /SS/01

 

නිවේදනය

 

pdf set 

LED Outdoor Panel සදහා මිල ගණන් කැදවීම

වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ළුෑණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

 2021.03.05

 

නිවේදනය

පිරිවිතර

pdf set

 

INVITATION FOR QUOTATION 

 

Suppy & Installation of 10 Wifi Access Points at Ministry of Agriculture

MOA/Shopping/03/2021 

 

 2021.02.24

Notice 

 

 pdf set

 

INVITATION FOR BIDS

 

STATE MINISTRY OF PRODUCTION & SUPPLY OF FERTILIZER & REGULATION OF CHEMICAL FERTILIZER AND INSECTICIDES USE

 2021.02.23

 

BIDDING FOR THE SUPPLY OF FERTILIZER IN BAGS
150+/-5%MT OF KIESERITE (Magnesium Sulfate Monohydrate),
150+/-5%MT OF COMMERCIAL EPSOM SALT (Magnesium Sulfate Hepta Hydrate)
600+/-5%MT OF DI-AMMONIUM PHOSPHATE -
BID NOS. 2021/CFC/KIE/01, 2021/CFC/CES/01 & 2021/CFC/DAP/01
AND
1,600+/-5%MT OF SULPHATE OF AMMONIA &
50+/-5%MT OF SULPHATE OF POTASH,
BID NOS. 2021/CFC/SA/01 & 2021/CFC/SOP/01

 

 

 

Notice(English)

 

pdf set 

කෘෂිකර්ම අමත්‍යශයට අයත් රාජගිරිය DPJ ගොඩනැගිල්ලෙහි ඇති භාවිතයෙන් පසු ඉවත්කරනු ලබන කාමර වෙන්කිරීම් (partition ) කොටස් ගැලවා නැවත ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන ඒම සදහා මිල ගණන් කැදවීම

2021.02.22

කොන්ත්‍රාත් අංකය : MOA /Shopping /01/2021

නිවේදනය

 

කොන්ත්‍රාත් අංකය : MOA /Shopping /02/2021

 

නිවේදනය

 

pdf set 

 

වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස්, ළුෑණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය

සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. – 2021 වර්ෂය

 

16.02.2021

 

නිවේදනය

අයදුම්පත්‍රය

අයදුම්පත්‍රය ස‍දහා උපදෙස් 

 

pdf set

ගර්හිත වාහන විකිණීම සදහා ලංසු කැදවීම

2021.02.08

 

නිවේදනය - බාගත කිරීම
pdf set

 

ලංසු ආරාධනයයි

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට අයත්, රාජගිරිය DPJ ගොඩනැගිල්ලෙහි ඇති භාවිතයෙන් පසු ඉවත්කරනුලබන භාණ්ඩ, ද්‍රව්‍ය හා කාමර වෙන් කිරීම් (Partition) විකිණීම සදහා මිල ගණන් කැදවීම

2021.02.01

කොන්ත්‍රාත් අංකය: MOA/NCB/01/2021

ලංසු ලේඛනය A කාණ්ඩය - බාගත කිරීම
ලංසු ලේඛනය B කාණ්ඩය - බාගත කිරීම

නිවේදනය - බාගත කිරීම
 

 

pdf set

සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. – 2021 වර්ෂය

22.12.2020

නිවේදනය

අයදුම්පත්‍රය

අයදුම්පත්‍රය ස‍දහා උපදෙස් 

 

pdf set

 
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ භාවිතා කරන ලද හිස් පොහොර මළු සහ හිස් පොලිතීන් මළු අලෙවි කිරීමේ ලංසුව - 2020/21 වර්ෂය - ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/EMP/BAG/01
15/09/2020
 
 
 
pdf set
ලංසු ආරාධනය
සී/ස ලංකා පපොප ොර සමාගපේ හුණුපිටිය සංකීර්ණපේ පපොප ොර බෑම පැටවීම, ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/HPT/LB/02/01 ස මිශ්‍ර කිරීම ා පෙනත් කේකරු පසේොෙන් ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/HPT/LB/02/02 සැපයීම සද ා වු ලංසු කැඳවීම.
 
2020.08.27
 
pdf set
ලංසු ආරාධනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම.
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ සනීපාරක්ෂක සේවාව සැපයීම සඳහා ලංසු කැඳවීම - 2019 වර්ෂය.
ලංසු අංකය:2018/2019/CFC/HPT/JS/01
 
pdf set
ලංසු ආරාධනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම.
කුලී පදනම මත ඩබල් කැබ් මමොටර් රථ තුනක් ලබො ගැනීම සඳහො වු ලංසුව
ලංසු අංකය:2018/CFC/VDC/01,
කුලී පදනම මත එක් වෑන් රථයක් ලබො ගැනීම සඳහො වු ලංසුව - ලංසු අංකය: 2018/CFC/VMV/01 සහ
කුලී පදනම මත එක් මමෝටර් ජීප් රථයක් ලබො ගැනීම සදහො වු ලංසුව -
ලංසු අංකය : 2018/CFC/VM/CH/01.
 
pdf set
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ ප්‍රධාන ගබඩා සංකීර්ණයේ සිට දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය පොහොර ගබඩා සහ ඒ ආශ්‍රිත ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන සඳහා පොහොර ප්‍රවාහන සේවාව සැපයීම සඳහා වූ ලංසුව
ලංසු අංකය - :219/20/CFC/DT/01
 
pdf set
ලංසු ආරාධනය
කෘෂිකර්ම,පශු සම්පත් සංවර්ධන,වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ 2019/20 වර්ෂයේ ආපනශාලාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලංසුව
ලංසු අංකය - 2019/2020/CFC/CAN/01
 
pdf set

සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ ආරක්‍ෂක සේවාව සැපයීම සඳහා ලංසු කැඳවීම 2020/21 වර්ෂය
ලංසු අංකය: 2020/21/CFC/SS/01

බාගත කිරීම

 

pdf set
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම - ලංසු ආරාධනය
කුලී පදනම මත මැක්සි ට්‍රක් රථයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ ලංසුව 
ලංසු අංකය : 2020/21/CFC/VMT/01
 
pdf set
ලංසු ආරාධනය
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය "ගොවිජන මන්දිරය" බත්තරමුල්ල - පරිගණක ජාල පද්ධතිය හා ඇගිලි සලකුණු පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම
 
pdf set
සී/ස ලංකා පොහොර සමාගම 2020/21 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා පොහොර සමාගමේ උද්‍යාන සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලංසුව - ලංසු අංක : 2020/21/CFC/HPT/GS/01
 
pdf set
සී/ස ලරකා ප ොපහොර සමාගම - කුලී පදනම මත එක් මමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම සදහා වු ලංසුව.  
ලංසු අංකය : 2020/21/CFC/VM/CH/02.
 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය