කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

pdf set

2024-2025 පිරිසිදු කිරීමේ හා සනීපාරක්ෂක සේවාව සැපයීම සඳහා සුදුසු සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම  - ලංසු ලේඛන

pdf set

2024/2025 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතු වාහන රක්ෂණය කිරීම - උපදෙස් පත්‍රිකාව

pdf set

2024 වර්ෂය සඳහා වෙළඳපොළ මිල සැඳහුම් ක්‍රමය යටතේ භාණ්ඩ, සේවා සහ වැඩ කොන්ත්‍රාත් සැපයීම වෙනුවෙන් සැපයුම්කරුවන් /කොන්ත්‍රාත්කරුවන්  ලියාපදිංචි කිරීම.

 

උපදෙස් පත්‍රිකාව

අයදුම්පත - සිංහල

අයදුම්පත - ඉංග්‍රීසි

pdf set

අතිරේක පුවත්පත් දැන්වීම 

යූරියා (ග්‍රැනුලර් සහ ප්‍රිල්ඩ්) පොහොර ලබා ගැනීම සඳහා ලංසු (IFB) සඳහා ආරාධනා - Download

pdf set

ලෝක බැංකුව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සපයනු ලබන ණය ආධාර සහ ඉන්දියානු රේඛීය ණය පහසුකම් යටතේ 2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා රසායනික පොහොර ලබාදීමට අදාළ මාර්ගෝපදේශය

 

Urea Guideline Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies - CFC Appendix 01 - Storage Capacitites of the Comapnies CCF Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CCF
Appendix 02 -Vehicle Requirement and Transportation Plan CFC Appendix 03 - Required Man Hours CCF Appendix 03 - Required Man Hours CFC Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CCF
Appendix 04 - Fertilizer Delivary Shedule CFC Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CCF Appendix 05 - Fuel Requirement for Fertilizer Transpotation CFC Appendix 06
Appendix 07 Appendix 08 Appendix 09

 

 

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය