කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


Minisrty of Agriculture
 

80/5 ,Govijana mandiraya, Rajamalwatta Lane, Battaramulla, Sri Lanka.

Genaral Numbers: 011-2034300
Fax:
E-mail Secretary:

secretary@agrimin.gov.lk

E-Mail Common:

service@agrimin.gov.lk

Web: www.agrimin.gov.lk

ICT UNIT

Name & Designation

OfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director (Act)

Mrs.P.W.Pramushka Hiruni

        4335

 

ICT Officer

Mrs.L.W.K.R.Welegedara

    -  - 4419

 icto_hw@agrimin.gov.lk

ICT Officer

Mrs.W.A.U.Bhagyani

  icto_system@agrimin.gov.lk

 

ICT Division

        4520

service@agrimin.gov.lk

HON.MINISTER'S OFFICE

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Hon.Minister

Hon. Mahinda Amaraweera

011-2034343  0112868915 4343 

 

Private Secretary

 

011-2034344   4344

 

 

Coordinating Secretary

 

011-2034345  4345 

 

 

Coordinating Secretary

 

011-2034346   4346

 

 

Media  Secretary 

 

011-2034347  0112877202  4347 

Public Relations Officer

 

011-2034348 4348

Personal Assistant

 

011-2034349 4349

Minister's Office

 

4500

4540

SECRETARY'S OFFICE

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Secretary

 Mr. Janaka Dharmakeerthi

011-2034300

-

- 0112863497  4340

secretary@agrimin.gov.lk

Coordinating Secretary

 

011-2034341

 -

-  0112863497 4341

pa_secretary@agrimin.gov.lk 

Secretary's Office

 

011-2034340 

-

- 0112863497

4504 

 

 

ADMINISTRATION DIVISION

  

NameDessignationOfficemobileFaxIntercomE-mail

Mrs. H.N.N.Gunasekara

Additional Secretary (Human Resource Developement)

0112034311

 -

011 2886509 4311

addlsecadmin@agrimin.gov.lk

Mrs. L.Sureka H.Hewage Senior Asst. Secretary (Administration & Transport) 0112034328 

 

4328

sasadmin@agrimin.gov.lk

Mrs Priyanga H. Handunhewa

Senior Asst. Secretary (Human Resource Development) 0112034327

0718718555

0112887400 4327

sasestb@agrimin.gov.lk

anuradharuwanmali@gmail.com

Mr. P.S.S. Wijerathne Senior Asst. Secretary (Procurement) 0112034329

0714411955

0112887406 4329 

procurement.1info@gmail.com

Mrs. M.K.Thanuja Sajeewani Senior Asst. Secretary
(Human Resource Developement)
0112034330

0776170747

- 4330

ministryexport@gmail.com

 

Mrs. R.G. Uthpala A. Gunasekara Asst. Secretary I(Human Resource Development)  

0713551097

0112868910 4414

asest@agrimin.gov.lk

Ms. S. Anbarasi Asst. Secretary II(Human Resource Development)  

 

" 4415

 

Mrs. Damayanthi Wijenayake Administrative Officer  -

4407 -

Legal Division

Legal Assistant

 -

-

-

 4521

 

-

POLICIES AND PROJECT EVALUATION DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Additional Secretary (Policy & Project Evaluation) 

Mrs. Thushara D. Pathiranage

0112034314 - - 0112879271 4314


 

Director I (Policy & Project Evaluation)

 Mrs. K.A.R.Dharmasena

0112879048 -

-

- 4324

  

Director II (Policy & Project Evaluation)

Mrs. W. N Anjalee Soysa

0112879048  - - - 4334

 

 

Deputy Director (Policy & Project Evaluation)

Mrs. Dilupa N. Ambepitiya

0112879048
 - 4423 

 

PLANNING DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director General (Planning

Ms. K.A.Sooriyaarachchi

 0112034315  - 0768186610   0112887432 4315

Deputy Director(Planning) 

Mr. H.P.E.M. Thisera

 0112034300 -  0768186636 0112887432 4434 

milroytissera@rocketmail.com

Deputy Director(Planning)

Mrs.H.L.C.N.Sewwandi

0112034300  - 0112887432 -

niluka.sewwandi@gmail.com

Deputy Director(Planning)

Mr. E.M.S Ekanayake

0112886793 - - -

 

FINANCE DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Actg. Chief Financial Officer 

 Mr. W.G.N Abewikkrama

0112034332

-

 - 01128687430  4332 -
Chief Accountant 
Mrs. K.G.D.N. Jayasinghe
0112034326 0768186615   0112863669  4326  -

Accountant (Advance and Institutional Finance) 

M.K.M. Mihirani

- - 0768186632 0112863669 4401

 

madusha1984@gmail.comAccountant(Finance & projects )

Ms. M.T Dilhani 

 -  - 0768186633  4402 

 -

Accountant(Payments)

Ms. Y.L Wijesooriya 

 -  -  0768186634  0112863669 4403

 -

Account Division

0112034300 - - 0112863669 4508/ 4552/ 4553/ 4554

-

Shroff

  4555

 

Shroff Office

4556

 

DEVELOPMENT DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Addl. Secretary (Agri Development - Acting) 

Mr. K.P Karawita

 0112034312

0768186608  0112863593   4312

 

 

Addl. Secretary (Development)  

Mrs. Lathisha P. Liyanage

0112034333 

 -  -  4333

 

Director (Development)

Miss T.P.M Padmajai

0112034338

 - 0112077717 4338

 

Director (Agri. Development)

 Mrs. G.G.V Shamalee

0112034319

0768186619  0112885409  4319 

 

Deputy Director (Agri. Development)

Mr S.A.S.K. Senadheera

-

- 0768186639 0112885409 4410

 senadheerasask@gmail.com

 

Agri. Development Unit  0112885409 4513 

 

 

INTERNAL AUDIT

Name & DesignationOfficeMobileFaxIntercomE-mail

Chief Internal Auditor

Mr. E.W.G.K Priyadarshana

011 2034325  0768186616 0112077325 4325 

-

Internal Audit Office

0112034300 - 0112077325 4519

-

 

AGRICULTURE TECHNOLOGY DIVISION

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Addl. Secretary (Agri Technology ) 

 Dr.E.R.S.P.Edirimanna

0112034313

-

 0112868926 4313

 -

 

Director (Technology)

R.S.C.W.M.A.B.W Vijayathunga

0112034318

 -

 0768186618 0112878674 4318

 -

Agri Technology Division

0112878674

 -

- 0112878674 4514

 -

ENGINEERING DIVISION

Name & Designation

OfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director General (Engineering)

Mrs.Kamani Liyanage

011 2034333 4333

 

Director(Engineering)

Mr. D.R.A Godamunne

011 2034317 -  - 4317

 

Mechanical Engineer

Mr. S.Zacky Mohamed

011 2034412 0777123113 - 4412 

meceng@agrimin.gov.lk

szmohamed@gmail.com

General Office - Engineering Division

 

011 2034515  -  - 011 2877657 4515

agriengidivi@gmail.com

 

MEDIA UNIT

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Media Secretary

Mr. Jayasooriya Udukubura 

0112034347   -

0768186649  

0112887422 4347  -
 Director (Media) -  - - -  -
Media Unit - - - 0112887422 4523, 4538, 4539  -

 

 

 

STATISTICAL UNIT

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director Statistics

 

 

0112034331

-  2877657  4331

Statistician

 

 

-

- 2877657

4331 

 

 

Statistics Division

 

4531

 

NATIONAL FERTILIZER OFFICE

Name & DesignationOfficeResidenceMobileFaxIntercomE-mail

Director

 

 0112876275 0112887447 4321 

Deputy Director 

Kasun Mahathanthila 

 0112876284  0112907244 0718500592   0112887447 4425 

kmahathanthila@gmail.com

Asst. Director
G.R.D.Gunarathna
0112876988 0332275328 0778837836 -  4438

g.r.dgunarathna@gmail.com

Mr. G.K.P.Dissanayaka 0112876286  

 

Asst. Director

Mr. G.I.D.I.Sanjeewa

0112876283 4427

 

Asst. Director
 Mr. B.G.C.Arunashantha
 0112876278 4428

 

Mr. A.G.Gunathissa
0112876281

 

Asst. Director
 
Chandana
0112034431 4431

 

Asst. Director
 
Mr. R.W.H.M.Weerasinghe
 0112876289 4439

 

Asst. Director
 
N.D.N.Jagath Kumara
0112876400    4426 

 

Mr. E.A.D.N. Dhammika
0112876868    

 

Mr. K.H.W.M. Karunarathne
0112876288
Asst. Director
 
A. G. D. S. K Wijesooriya
 0112034430  - 0776667881     4430

sisirawijesundara1969@gmail.com

Last Update

17-05-2024

Get Social

Ministry of Agriculture and Plantation Industries
 

80/5,

"Govijana Mandiraya",

Rajamalwatta Lane,

Battaramulla, Sri Lanka,

Tel: +94-11-2034300

 

E-mail: info@agrimin.gov.lk

Copyright © 2019 The Ministry of  Agriculture

All Rights Reserved.

 Solution by: