කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   Hon. Minister

 

Hon. Mahinda Amaraweera

Ministry of Agriculture and Plantation Industries

 

Tel. 011 2034343
Fax.  : 011-2868915

E-mail   

 

 

Minister DUMINDA PHOTO-12   Mr. B. Wijayaratne

Hon. Duminda Dissanayaka
Minister of Irrigation & Agriculture 

Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Deputy Minister of Irrigation & Agriculture

Mr. B. Wijayarathne
Secretary 

Last Update

01-12-2023

Get Social

Ministry of Agriculture and Plantation Industries
 

80/5,

"Govijana Mandiraya",

Rajamalwatta Lane,

Battaramulla, Sri Lanka,

Tel: +94-11-2034300

 

E-mail: info@agrimin.gov.lk

Copyright © 2019 The Ministry of  Agriculture

All Rights Reserved.

 Solution by: