01

   
English (UK)SinhalaSriLankaTamilIndia


තිරසාර කෘෂිකාර්මික ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (SAWMP)

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ වාසය කරන ග්‍රාමීය ගොවි පවුල්වල ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම, ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීම හා ගොවිපල ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ. ව්‍යාපෘතිය 2005 වර්ෂයේ දියත් කර අතර අදියර දෙකක් හරහා සුළු පරිමාණ ගොවීන් වෙත සූර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන ඒකක 10,000 ක් සපයා දී ඇත. ප්‍රතිලාභීන් වන සුළු පරිමාණ ගොවීන් අතුරින් 2862 ක් සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී ගොවීන් වේ .

2005 වර්ෂයේ සිට 2007 දක්වා කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වු පළමු අදියරේදී පහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්වල ගොවීන් සඳහා සුර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධති ඒකක පන්දහසක් බෙදා දෙන ලදී .

1. අම්පාර 6.කෑගල්ල 11. පොළෙන්නරුව
2. අනුරාධපුර 7. කුරුණෑගල 12. පුත්තලම
3. බදුල්ල 8.මන්නාරම 13. රත්නපුර
4. හම්බන්තොට 9. මාතලේ 14. ත්‍රිකුණාමලය
5. නුවර 10. මොණරාගල

2008 වසරේ දෙවන අදියරේ දී තවත් පද්ධති පන්සීයක් වියළි කලාපයේ ලහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්ක තුල ගොවීන් වෙත සපයා ඇත.

1. අම්පාර 7. කිළිනොච්චිය 13. පොළෙන්නරුව
2. අනුරාධපුර 8. කුරුණෑගල 14. පුත්තලම
3. බදුල්ල 9. මන්නාරම 15. රත්නපුර
4.මඩකලපුව 10 . මාතලේ 16. ත්‍රිකුණාමලය
5.හම්බන්තොට 11. මොණරාගල 17. වව්නියාව
6. යාපනේ 12. මුලතිව

අරමුණ

ජලය හිඟ ප්‍රදේශයන් හි ( වියළි හා අතරමැදි කලාපය ) ශාක පෝෂක, පස හා ජලය තිරසාරව හා කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීම උදෙසා අඩු වියදම් සූර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීම.

ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ බීපී සෝලා ආයතනය ඔවුන්ගේ දේශිය නියෝජිතයා වන සෝලා සොලූෂන් ( පුද්ගලික ) සමාගම හරහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධති සපයා ඇත.  ස්ථාපිත කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සෝලා සොලූෂන් පුද්ගලික සමාගම විසින් සිදුකර ඇත. සමාගමේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම, පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව පිළිබඳ  ගොවීන් පිළිබඳ ආදර්ශයන් ක්‍රියාත්මත කිරීම හා පුහුණුවීම් සපයා ඇත.

බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම් හා නඩත්තුව මෙන්ම වැඩිදියුණු කරන ලද කෘෂි තාක්ෂණයට ආදාල පුහුණුව සෝලා සොලූෂන් පුද්ගලික සමාගම සමඟ කෘෂිකර්ම ආමාත්‍යාංශයේ සහයෝගතාවයෙන් දිස්ත්‍රික් නිළධාරීන්, කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් හා ගොවීන් වෙත ලබා දේ.

ගොවීන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

සූර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය නිවැරදි ලෙස භාවිතා කරන හා නඩත්තු කරන ගොවීන්හට පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ලැ‍බෙනු ඇත.

  • අස්වැන්න දෙතුන් ගුණයකින් ඉහළ යෑම.
  • ජලය ඉතිරිවීම. (ආසන්නව 50% )
  • යෙදවුම් හා කම්කරු පිරිවැය අඩුවීම. ( පොහොර, ඉන්ධන හා වල් නෙලීම)
  • අවාරයේ වගා කිරීම හදුන්වා දීමෙන් එළවලු හා වෙනත් ක්ෂේත්‍බෝගවල මිල උච්චාවචනය වීම අඩු වීම.
  • ජලය යෙදීම, පොහොර යෙදීම හා වල් නෙලීම සඳහා ගත වු කාලය ඉතිරි වේ.

ගොවියෙක් සුර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරයි නම් ඔහු / ඇය පහත සඳහන් මූලික සුදුසුකම් සැපරිය යුතුය.

  • වියළි කලාපයේ ගොවියෙක් වීම.
  • අක්කර 0.5 කට වඩා භූමියක හිමිකරුවෙකු වීම.
  • දිනකට ජලය ලීටර 6000 – 7000 ක් සැපයිය හැකි ළිඳක් තිබීම.
  • බැංකු සමඟ මනා විශ්වාසනීයභාවයක් හා යහපත් සබඳතාවක් පැවතීම.
  • නව්‍යකරණ ගොවියෙකු වීම.

ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණ හා කළමනාකරණ දෘෂ්ටීන්, සැලැස්ම පරිහරණය, සුර්ය බලැති බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය ස්ථාපන හා සැපයීම පිළිබඳව බීපී සෝලා ආයතනය වගකීම ලැබේ. ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු පළමු තුන් අවුරුදු කාලය තුල සියලු නඩත්තු කටයුතු සෝලා සොලූෂන් පුද්ගලික සමාගම විසින් සිදුකර ඇත. සූර්ය පැනලයේ වගකීමේ කාලය වසර විසිපහකි.

ගෙවීම් ක්‍රමවේදය

ස්ථාපනය සඳහා ආරම්භක ගෙවීම
සහන කාලය මාස හයකි.

- රු. 10,000 . 00
  (සමෘද්ධි ගොවීන්)

- රු. 25,000 .00
   (සාමාන්‍ය ගොවීන්)

මාසික වාරිකය

- රු. 3665 . 00
  (සමෘද්ධි ගොවීන්)

- රු. 3813.00
   (සාමාන්‍ය ගොවීන්)

වාරික ගණන

120 ( සමෘද්ධි)

114 (සාමාන්‍ය)

කාල වකවානුව

-   අවු.10

පද්ධතියේ මුළු මිල       

-  රු. 345,452.25

මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තවදුරටත් දැන ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ගොවීන් කරුණාකර ඹබේ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරින්, සමෘද්ධි බැංකු කළමනාකරු, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් හෝ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින්, ආසන්නම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රාදේශිය නිලධාරීන්, ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සහකාරවරුන් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකය ( 011-2888509 ) අමතන්න.

 

 


Last Updated on බදාදා, 17 ඔක්තෝබර් 2012 08:56

සමාජීය

කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

288,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත ,

රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2869553

ෆැක්ස් : +94-11-2868910

ඊ- මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය